นายธนาธิป เสาวพันธุ์ กลุ่มประชาชน

            ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัย ม.2 ในระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 ช่วงเช้าเวลา 11.00 น. ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยได้สอบถามและพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อว่า นางสาววรรณวิชา ลิ้มโสภณ ณ ศูนย์ตรวจคนเข้า – ออก ของชุมชน เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ เช่น ประวัติทั่วไป แผนที่ในชุมชน ข้อมูลที่สำคัญรายตำบล และจำนวนประชากร จากนั้นจึงพากันไปถ่ายภาพบรรยากาศร้านค้าในชุมชนจำนวน 2 ร้าน ร้านที่ 1 เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เจ้าของร้านชื่อว่า นายชัยฤทธิ์ ตรีระมาศวนิช อายุ 58 ร้านที่ 2 ร้านขายของชำเจ้าของร้านชื่อว่า นายขจรศักดิ์ หมั่นกิจ อายุ 34 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้วจึงนำส่งให้อาจารย์ผู้ซึ่งมอบหมายงานได้ตรวจเช็คอีกครั้ง เมื่อข้อมูลทั่วไปของ ต.ทะเมนชัยได้เก็บครบเรียบร้อยทั้ง 17 ตำบล ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานจึงวางแผนประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนำมาสรุปเป็นรูปเล่มและนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอบแรกในช่วงของเดือนมีนาคม-กรกฎาคม

ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ของ ต.ทะเมนชัย ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักของคนในตำบลทะเมนชัย ข้าพเจ้าจึงได้คิดว่าทำอย่างไรสินค้าของเราจึงจะขายได้ อันดับแรกคือการขายในชุมชน มีการบอกกันปากต่อปาก และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายควบคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัว เช่น วัดหนองหญ้าปล้อง(พระธาตุเจดีย์ทะเมนชัย)และงานบุญประจำปีศาลเจ้าพ่อหินตั้ง ทำให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานช่วยกันคิดค้นเรื่องการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย และจะพยายามผลักดันให้ข้าวหมากและข้าวแต๋นเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ที่กลุ่มผู้สนใจฝึกอบรมการทำข้าวหมากและข้าวแต๋นได้ลงมือทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน และได้ให้คำแนะนำจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีการปรับปรุงสูตรโดยการนำสีจากธรรมชาติมาใช้ให้ดูดีมีสีสันน่ารับประทาน การนำผงโกโก้หรือกาแฟมาทำน้ำเชื่อมเพื่อใส่แทนน้ำตาลของข้าวแต๋น พร้อมทั้งแนะนำการทำตลาดในแหล่งชุมชนโดยมีการประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจึงปรึกษากับทีมงานว่าจะสร้างเพจเฟซบุ๊คเพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสามารถทำได้หลากหลาย เช่น นางเล็ด สบู่น้ำนมข้าว โลชั่นน้ำนมข้าว ข้าวหมาก ผงชงดื่ม และข้าวแต๋น เป็นการสร้างมูลค่าให้กับข้าว เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถขยายตลาดและช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับชุมชนตำบลทะเมนชัย ผลสรุปจากการระดมความคิดแล้วว่าเลือกทำข้าวหมากและข้าวแต๋น การแปรรูปนั่นสามารถทำได้หลายวิธี ส่วนเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการขยายตลาดให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลทะเมนชัย

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ปรึกษากันถึงการให้คำแนะนำการทำตลาดให้กับชุมชนที่มีความสนใจในด้านการทำข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยให้แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายนำผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัย ม.2 ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายในตำบลทะเมนชัยและมีเส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์และสถานีรถไฟทะเมชัย และมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น ศาลเจ้าพ่อหินตั้งและวัดหนองหญ้าปล้อง (พระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย) จึงเล็งเห็นว่าเหมาะแก่การเป็นศูนย์กระจายสินค้าในการจัดจำหน่ายข้าวหมากและข้าวแต๋น

คณะผู้ปฏิบัติงานทีมตำบลทะเมนชัยได้มีการสร้างเพจเฟซบุ๊คเพื่อนำเสนอผลงานและการฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชนไม่กว่าจะเป็นการอบรมการทำข้าวแต๋นและข้าวหมาก การทำโลชั่นไล่ยุงจากสมุนไพร กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งในเพจได้นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบคลิปวิดิโอและรูปภาพในแต่ละเดือน และในส่วนผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาจากดั้งเดิมเป็นการห่อใบตอง และล่าสุดได้พัฒนามาเป็นกระปุกพลาสติกเซฟตี้แบบมีซิปล็อก ในการพัฒนาตลาดออนไลน์ ทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้น การสั่งซื้อเป็นระบบ เป็นการสร้างยอดขายให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู