บริบททั่วไปของชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกัน ในช่วงเดือนกันยายนนี้เริ่มมีฝนตกลงมาบางส่วน ทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยได้ทำงาน และขาดรายได้ เนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้ออกไปทำงานไม่ได้ จึงหันมาดูแลไร่นาที่ตนทำอยู่ เมื่อมีฝนตกลงมาแล้ว ชาวบ้านก็ได้มีการหว่านปุ๋ยรับรวงข้าว เพราะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ในช่วงนี้ชาวบ้านจึงใช้เวลาอยู่กับท้องนามากที่สุด

ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รอบแรก (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564 เพื่อจัดทำรูปเล่ม และนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่ในชุมชนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลต่างๆที่จะนำมาประกอบรายงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนและผู้นำได้ให้ข้อมูลต่อผู้ปฏิบัติงาน ในบางชุมชนจะเป็นการประสานงานผ่านออนไลน์โดยใช้ไลน์กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นของแต่ละชุมชน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้มีข้อจำกัดในการลงพื้นที่ของบางชุมชน และหลังจากได้ข้อมูลมา ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำมาจัดเรียงให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อจะได้นำไปประกอบและจัดทำรูปเล่มต่อไป

กิจกรรมการส่งเสริมตลาดและการท่องเที่ยวบนฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดทำเพจนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยทางทีมปฏิบัติงาน ได้มีการจัดทำเพจของตำบลทะเมนชัยขึ้นมา เพื่อจะใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการตลาดผ่านทางออนไลน์ ให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและของดีของตำบลทะเมนชัย รวมถึงพัฒนาตลาดออนไลน์ให้มีขอบการตลาดที่มากขึ้นด้วย มีการจัดหานักเล่าเรื่องเพื่อจะได้เป็นไกด์ชุมชนในอนาคตเมื่อมีนักท่องเที่ยวในชุมชน มีการติดตามและให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทีมผู้ปฏิบัติงานมีการติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษากับกลุ่มสมาชิกอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางไลน์กลุ่มถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการปรับสูตรให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้น มีการลองทำน้ำตาลที่ราดข้าวแต๋นหลากหลาย ลองปรับให้เข้ากับข้าวแต๋นที่เรามีอยู่ กลุ่มสมาชิกร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ทางทีมสมาชิก ลองวางขายสินค้าในร้านค้าในเขตชุมชน เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์เราต้องปรับปรุงในส่วนใดเพิ่มอีกก่อนที่จะนำสู่ตลาดที่กว้างขึ้น

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน ก็ได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ โลโก้ให้น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา มีการสืบค้นข้อมูลบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อจะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มีความหลากหลาย เหมาะแก่การพกพามากขึ้น ซึ่งในตอนนี้อยู่ในขั้นการปรึกษากับกลุ่มสมาชิก ว่าจะนำมาใช้หรือปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์เราอย่างไร

ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราพบว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูฝน ทำให้ไม่มีแดดที่จะใช้ในการตากข้าวแต๋น จึงทำให้การผลิตข้าวแต๋นมีปริมาณที่น้อยลงด้วย การติดตามงานของผู้ปฏิบัติงานเองก็ไม่ได้ลงพื้นที่ได้เต็มที่ เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้อระมัดระวังมากขึ้นในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง เราจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละชุมชนอย่างเคร่งครัด การติดตามผลจึงใช้การติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นไลน์กลุ่มของแต่ละหมู่บ้านที่เราได้จัดตั้งขึ้นมา ไว้ประสานงาน พูดคุย แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่พบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

“…….และทีมปฏิบัติงานก็ได้เดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มแข็ง……..”

       

       

อื่นๆ

เมนู