การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

(HS08)

นางสาวสิรินภา ทะกาเนนะ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

บริบททั่วไป

บ้านหนองตาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สำรวจ 20 หลังคาเรือนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 104 คน ชาย 50 คน หญิง 54 คน ผู้สูงอายุ 7 คน เด็ก 17 คนและมีกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้พิการ 1 คน ผู้ป่วยติดเตียง 1 คน และเด็กกำพร้า 1 คน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสานและนับศาสนาพุทธ พื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ทางด้านตะวันออกจะมีความสูงมากกว่าด้านตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากตะวันออกไปยังตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร ประชาชนประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา ทำสวน อาชีพเสริมคือ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ฐานะและรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง สถาบันสังคมที่สำคัญคือ วัด โรงเรียน โดยเส้นทางในชุมชน เป็นทางลาดยางมะตอยตลอดเส้นทาง มีตลาดทะเมนชัยเป็นที่ชื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค

ลักษณะที่โดดเด่นของชุมชนคือ การทำนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร มีจารีตประเพณีที่ดีงาม คือ งานบุญใหญ่เทศน์มหาชาติ ที่วัดด่านทองประชาสามัคคี และมีนายมนตรี ซอยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตาด เป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี เด่นในด้านการปกครอง และมีอัตลักษณ์ของชุมชนคือ วัดเป็นศูนย์รวม ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาคือ ข้าวกล้องหอมมะลิ ความโดดเด่นทางกายภาพของชุมชนคือ มีพื้นที่โล่งกว้างเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม แต่มักประสบปัญหาวาตภัย หรือพายุฤดูร้อนอยู่เสมอ

สภาพปัญหาโดยรวม

  1. ปัญหาด้านรายได้ของครัวเรือน , แหล่งสร้างงานให้คนในชุมชนไม่เพียงพอ
  2. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำยังไม่ได้มาตรฐานเกษตรกรขายข้าวได้ในราคาถูกไม่คุ้มกับการลงทุน
  3. ประชาชนกำจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ

แนวทางการแก้ไขปัญหา/การพัฒนา

  1. ให้เกษตรกรที่ว่างจากการทำงานประจำหารายได้เสริมจากวัตถุดิบจากท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ ให้เกิดมูลค่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและมีผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนได้ โดยประสานงานกับอบต.และภาครัฐให้จัดมีการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
  2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงราคาข้าวของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุนรวมทั้งให้เกษตรกรผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการกำจัดขยะที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ โดยให้จัดทิ้งตามที่อบต.กำหนดเพื่อให้อบต.จัดรถบรรทุกขยะมาจัดเก็บให้เรียบร้อย

ข้อเสนอแนะ

อยากให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเสนอความคิดเห็น การจัดการการติดตาม และประเมินผลกระทบจากการจัดการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

ภาพประกอบการลงพื้นที่

วิดีโอประกอบการลงพื้นที่

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู