บทความประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล SROI จำนวน 2 ฉบับดังนี้ หัวข้อหน่วยงาน อปท. และลูกจ้างโครงการ ได้บันทึกลงในแบบฟอร์ม SROI การจัดเก็บรายงานผลการดำเนินงาน SH08 บทที่ 1โดยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละชุมชนประเพณีและวัฒนธรรมและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อนำมาจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านในตำบลทะเมนชัยเข้าด้วยกัน เข้าอบรมการพัฒนากิจกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปข้าวแต๋นและข้าวหมากโดยได้เข้าอบรมพัฒนากิจกรรมข้าวแต๋นในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคมพ.ศ 2564 ณบ้านน้อยพัฒนาและกิจกรรม สนโดยมีการพัฒนาสูตรข้าวแต๋นให้มีความหลากหลายโดยได้พัฒนาสีและรสชาติของข้าวแต๋นเพื่อให้ข้าวแต๋นเป็นที่สนใจในท้องตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นที่ดึงดูด และพัฒนาข้าวหมากในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2564 ณ บ้านบุลิ้นฟ้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากในเรื่องของการขยายตลาดออนไลน์เพื่อให้ข้าวหมากเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นรวมไปถึงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากให้สมาชิกเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของเข้ามามากขึ้น การติดต่อประสานงานและให้คำแนะนำสมาชิกเป้าหมายใน 7 หมู่บ้านดังนี้ บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 คน บ้านหนองตาด 3 คน บ้านใหม่อัมพวัน 3 คน บ้านน้อยพัฒนา 3 คน บ้านบุตาริด 3 คน บ้านหนองม่วง 3 คน บ้านหนองน้ำขุ่น 3 คน รวมเป็น 21 คนและทีมปฏิบัติงานเข้าร่วม 33 คน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนในตำบลทะเมนชัยเพื่อการพัฒนาต่อไป การติดต่อประสานงานกับทางผู้นำชุมชนเพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและได้มีการประชุมกับผู้ปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 4 ครั้งเพื่อวางแผนการทำงาน ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงนี้ เกิดปัญหาในการผลิตข้าวแต๋นเพราะมีฝนตกจึงไม่สามารถตากข้าวแต๋นได้ ซึ่งทำให้ข้าวแต๋นที่ตากมีกลิ่นอับและเสีย จึงไม่สามารถผลิตข้าวแต๋นได้ วิธีการแก้ปัญหาซื้อเตาอบแต่ข้อเสียคือเตาอบมีราคาที่สูง ช่วงนี้มีโควิดทำให้ชาวบ้านไม่สามารถไปทำข้าวแต๋นรวมกันได้และผู้ปฏิบัติงานก็ไม่สามารถลงพื้นที่ได้บ่อยอย่างที่ควรจึงแก้ปัญหาโดยการติดตามทางออนไลน์ นายอดิศร สร้อยจิต นักศึกษา

 

 

อื่นๆ

เมนู