บทความประจำเดือนตุลาคม

ผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลตามแบบSROIจำนวน2ฉบับ และตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ในหัวข้อเรื่อ ชุมชนภายนอก และ ลูกจ้างในโครงการ ซึ่งได้ทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มSROI ตามแบบที่ส่วนกลางกำหนด

การจัดเก็บรายงานผลการดำเนินงาน HS08 บทที่1 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของชุมชนแต่ละชุมชน มีการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาของชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละชุมชน เพื่อนำมาจัดรวบรวมข้อมูลของทุกชุมชนในตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เข้าด้วยกัน

ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนากิจกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป ข้าวหมากและข้าวแต๋น ซึ่งได้เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมการพัฒนาข้าวแต๋นในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่บ้านน้อยพัฒนา หมู่16 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เข้าพัฒนากิจกรรมการพัฒนาข้าวหมาก ในวันที่จันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่บ้านบุลิ้นฟ้า ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่เพื่อพัฒนากิจกรรมข้าวแปรรูปครั้งนี้ ได้ศึกษาวิธีการทำข้าวแต๋น การเคี่ยวน้ำตาล แต่งกลิ่นและรสชาติด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นการแต่งกลิ่นและรถชาติของน้ำตาล ด้วยผงโกโก้ ผงโอวัลติน หรือผงกาแฟเป็นต้น และในการพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑ์ โลโก้ เพื่อภาพลักษณ์ที่น่าสนใจ มีการพัฒนาทางด้านสูตรข้าวแต๋น เพิ่มสูตรข้าวแต๋นชาเขียวและข้าวแต๋นมันม่วงเข้ามา ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ปรับตัวบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์และไม่ให้ต้นทุนในการผลิตมากจนเกินไป และในการพัฒนากิจกรรมข้าวหมากนั้น ได้พัฒนาการขยายในตลาดออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ข้าวหมากเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงมีการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ให้กลุ่มสมาชิกเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้าวหมากให้มากขึ้น

การติดต่อประสานงาน และการให้คำแนะนำสมาชิกเป้าหมายดังนี้

1.บ้านหนองตาด จำนวน 3 คน        

2.บ้านหนองหญ้าปล้อง จำนวน 3  คน

3.บ้านใหม่อัมพวัน จำนวน 3 คน        

4.บ้านบุตาริด จำนวน 3 คน

5.บ้านน้อยพัฒนา จำนวน 3 คน            

6.บ้านหนองม่วง จำนวน 3 คน

7.บ้านหนองน้ำขุ่น จำนวน 3 คน

รวมสมาชิกเข้าอบรมจำนสน 21 คน และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมจำนวน33คน รวมทั้งสิ้น54คน

เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

การติดต่อประสานงานกับทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม และประสานงานขอข้อมูลสำคัญต่างๆเมื่อเวลามีการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้มีการประชุมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ในเดือนตุลาคม 2564 จำนวน4ครั้ง เพื่อวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งยากต่อการปฏิบัติงาน และการผลิต เพราะไม่มีแดดที่จะใช้ในการตากข้าวแต๋น จึงส่งผลเสียเป็นอย่างมาก หากข้าวแต๋นตากไว้ในที่ร่มเป็นเวลาหลายวันจะทำให้มีกลิ่นอับ อีกทั้งถ้าเราจะผลิตข้าวแต๋นตลอดทั้งปี ฤดูฝนจึงเป็นปัญหาอย่างมาก แต่ก็มีวิธีแก้ปัญหา คือการซื้อเตาอบ เพื่อที่จะผลิตข้าวแต๋นได้ตลอดทั้งปี แต่ปัญหาคืองบประมาณในการซื้อเตาอบนั้นมีราคาสูงพอสมควร และเนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนจึงมีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามได้เท่าที่ควร จึงใช้การติดตามผลผ่านช่องทางออนไลน์

 

อื่นๆ

เมนู