บทความการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

บ้านหนองไทร บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง และบ้านหนองบัว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          อาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม  ฐานะปานกลางถึงยากจน ลักษณะทางสังคมมีวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ในพื้นที่การคมมานาคมในแต่ละชุมชนนั้นมีถนนคอนกรีต ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ทางการเกษตรและเพื่อการค้า อย่างสุกร โค และกระบือ  การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจ ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชาวบ้านมีการป้องกันตัวเองมากขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัยในการพูดคุยกันในวงสนทนา ใช้เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน

          ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำในการรับมือในสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดหนักในตอนนี้อย่างสม่ำเสมอ ได้บอกข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านได้ติดตาม ป้องกันตัวเอง กินร้อน ช้อน ชามตัวเอง งดไปที่ชุมชนแออัดถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นสวมหน้ากากอนามัย พกเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หมั่นออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 ครั้งเป็นอย่างต่ำ

               เดือนตุลาคม ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมในแบบออนไลน์และในแบบสถานที่เพื่อจัดเตรียมงาน ประสานการวางแผนทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน โดย

          การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1 23 กันยายน 2564

-ประชุมในส่วนของการจัดการทำเรื่องตัดยอดเบิกจ่ายให้แก่การพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์ในชุมชน

-กิจกรรมในเดือนนี้จะจัด 2 รอบด้วยกันคือในวันที่ 17 ตุลาคม และ วันที่ 20 ตุลาคมด้วยกัน

-ทำการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านเข้าด้วยกัน

          การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2564

-ประชุมในส่วนของการติดตามผลงาน กำหนมการลงพื้นที่ แนะนำในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพูดคุยในส่วนของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละชุมชน

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ตุลาคม 2564

-ประชุมในส่วนของการเก็บข้อมูลสำรวจของ SROI ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

               การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2564

– ได้แจ้งเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่ เก็บข้อมูล SROI โดยให้นักศึกษา นำข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบลงใส่ในระบบ

-การพัฒนาข้าวหมากนั้นจะเน้นไปในส่วนทางการทำด้านการตลาดออนไลน์ และมีการจัดทำวางแผนชุมชนท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งสำคัญสร้างรายได้ในชุมชนต่อไป

การประชุมในสถานที่ก่อนจัดการอบรม วันที่ 16 ตุลาคม 2564

-การประชุมในส่วนของการเตรียมพื้นที่ เรื่องการจัดอบรมการทำข้าวหมาก ข้าวแต๋น ในด้านของการอออกแบบผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน

          ในเดือนตุลาคมเราได้มีการลงพื้นที่อบรมให้แก่ชุมชนที่สนใจในการพัฒนาอาชีพ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำพัฒนาสูตรข้าวแต๋น ข้าวหมาก บอกสูตรที่พัฒนาล่าสุด ในการทำนั้นให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากข้าวแต๋นที่อื่นที่ทำกัน และมีรสชาติที่อร่อย โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาสูตรข้าวแต๋นเป็นของตัวเอง และได้มีการติดต่อประสานงานให้คำแนะนำกับกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ ได้แก่

บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 จำนวน 5 คน

บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 จำนวน 5 คน

โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนในการพัฒนาต่อๆไป

ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

 

       

 

วีดีโอประจำเดือน 

อื่นๆ

เมนู