บทความประจำเดือนตุลาคม

1.เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ตามแบบSROI โดยในกลุ่มของนักศึกษาได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลต่างๆที่กลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากชาวบ้านในตำบลทะเมนชัยลงในระบบให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ตามแบบของ SROI

2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน HS08 บทที่ 1โดยได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล ในพื้นที่ชุมชน บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา โดยกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลโดยสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านโดยชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและหลังจากได้รับข้อมูล ทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้นำข้อมูลมาเรียบเรียง ให้สมบูรณ์ตามแบบ HS08

3.พัฒนากิจกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป ข้าวแต๋น วันที่ 16-17 ..64 .บ้านน้อยพัฒนาโดยครั้งนี้ได้ทำการอบรมเรื่องของการบรรจุภัณฑ์และเรื่องของสูตรข้าวแต๋นที่แน่นอนเพื่อให้ชาวบ้านมีสูตรการทำที่คงที่แน่นอนนอกจากนี้ยังมีการ อบรมเรื่องของตลาดออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวบ้านมีตลาดในการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในการอบรมได้มีการสาธิตสูตรการทำข้าวแต๋นกับชาวบ้านและแนะนำเรื่องของตลาดออนไลน์เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสวยงามเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

สูตรและวิธีการทำข้าวแต๋น

4.ติดต่อประสานงาน ให้คำเเนะนำ สมาชิกเป้าหมายหมู่บ้าน บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา จำนวน 10 คน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่

6.ติดตามและให้คำแนะนำการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในชุมชน บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ ประพันธ์ข้าวแต๋นได้อย่างไม่ขัดข้อง ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ในช่วงนี้จึงได้มีการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์แทนเพื่อเป็นการป้องกันกับสถานการณ์โควิดได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู