บทความประจำเดือนตุลาคม นางสาววิลาวัณย์ ทดดอน ประเภทนักศึกษา

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทาง เศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือSROI ลงในระบบU2T ที่สมาชิกในทีมผู้ปฏิบัติงานได้ไปลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกับชาวบ้านในชุมชนไว้แล้ว ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้บันทึก ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกจ้างโครงการและกลุ่มผู้แทนตำบล

สำหรับกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ที่บ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มตัวแทนชุมชนอีก 7 หมู่บ้าน ได้ช่วยกันปรึกษา คิดค้นปรับปรุงสูตรการทำข้าวแต๋นให้มีความแตกต่างที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี คือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น อาจจะมีการทำเป็นรูปทรงต่างๆหลากหลายแบบที่ผู้ซื้อมองแล้วรู้สึกอยากซื้อ อยากกิน เช่นทำเป็นรูปโดนัท รูปถ้วย รูปหัวใจและรูปทรงกระบอก ส่วนขนาดของข้าวแต๋นอาจจะทำเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำในบางรูปทรง จากการปรึกษาหารือกัน กลุ่มเป้าหมายได้พบปัญหาหลายอย่างขณะผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ได้แก่กลุ่มเป้าหมายบางคนปั้นข้าวหนาเกินไป ทำให้เวลาทอดข้าวไม่ฟูและมักแตกหัก ในช่วงเดือนตุลาคมได้มีพายุเข้า ฝนตกบ่อย ไม่มีแดดในการตากข้าวแต๋นทำให้ข้าวไม่แห้งดี ส่งผลให้เวลาทอดข้าวไม่ฟูและมีกลิ่นอับ ในส่วนนี้กลุ่มเป้าหมายได้เสนอแนะให้มีอุปกรณ์ช่วย คือตู้อบความร้อน เพื่อที่จะทำให้ข้าวแห้งดีและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแตนได้ตลอดทั้งปี

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ประสานงาน ให้คำแนะนำกับสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือบ้านน้อยพัฒนาและบ้านหนองม่วง เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและต่อยอดความรู้เพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในช่วงนี้ที่มีฝน ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและไม่เสียหาย ในการประสานงานและให้การให้คำแนะนำนั้นได้พูดคุยกันผ่านระบบออนไลน์ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดยังคงมีอยู่และช่วงเดือนตุลาคมนี้มีพายุเข้า ฝนตกตลอดทั้งวัน ทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกในการเดินทาง จึงได้ประสานงานกันผ่านระบบออนไลน์

สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 3 ครั้งเกี่ยวกับการลงพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเเละผลิตภัณฑ์เข้าหมาก ข้าพเจ้ายังได้ประชุมที่มหาวิทยาลัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตำบลทะเมนชัยและกลุ่มผู้ปฎิบัติงานคนใหม่เกี่ยวกับการแนะนำในการทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เเละเเนะนำในการเขียนเอกสารบทความต่างๆที่จัดทำเป็นรูปเล่ม เเละนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้ติดตามผลการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัยเป็นประจำ ข้าพเจ้าได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรรูปจากข้าวให้เป็นรูปทรงต่างๆและยังได้รู้ถึงปัญหาเเละอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ทีมผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมายได้ช่วยกันพูดคุย แนะนำถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

     

     

 

 

อื่นๆ

เมนู