ผู้ปฏิบัติงานได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลตามแบบSROI โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูลลงระบบ หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลก็ถูกแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางส่วนกลางต้องการ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่จัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจรายตำบล

การพัฒนาข้าวแปรรูปข้าวหมากและข้าวแต๋น ในวันที่17 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ณ บ้านน้อยพัฒนา มีการพัฒนาทางด้านสูตรข้าวแต๋น เพิ่มสูตรข้าวแต๋นชาเขียวและข้าวแต๋นมันม่วงเข้ามา ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ปรับตัวบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์และไม่ให้ต้นทุนในการผลิตมากจนเกินไป ในวันที่18 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก  ณ บ้านบุลิ้นฟ้า มีการอบรมเรื่องการจัดทำตลาดออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้าวหมากเป็นที่รนู้จักของตลาดเพิ่มมากขึ้น มีการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก และการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย พร้อมติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ สมาชิกเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมีสมาชิกเป้าหมายดังนี้ บ้านหนองตาด ​บ้านหนองหญ้าปล้อง​ บ้านใหม่อัมพวัน บ้านบุตาริด บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง บ้านหนองน้ำขุ่น จำนวนชุมชนละ 3คน รวมผู้เข้าอบรม 21คน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ดูแลบ้านน้อยพัฒนา และบ้านหนองม่วง คอยเป็นพี่เลี้ยงประจำชุมชนทั้งสองชุมชนร่วมกัน ให้ทั้งสองชุมชนคอยประสานงานร่วมกัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมายให้จัดรวบรวมข้อมูลบทที่1 ของทุกชุมชนเข้าด้วยกัน งานทางด้านกระประสานงาน ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ในการของใช้วัสดุอุปกรณ์และการใช้สถานที่ของชุมชนในการจัดอบรม คอยเก็บภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้ทีมตัดต่อได้นำภาพไปใช้ได้ และติดตาม ให้คำแนะนำการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแก่กลุ่มสมาชิก คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ เมื่อทางกลุ่มสมาชิกสงสัยหรือพบเจอปัญหาระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราจะร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การตากข้าวแต๋นต้องใช้แสงแดดในการตากมาก ในช่วงนี้ทำให้ข้าวแต๋นไม่แห้ง จึงแนะนำการใช้ตู้อบแก่ชุมชน แต่ในส่วนนี้ต้องมีงบประมาณในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ทีมผู้ปฏิบัติงานได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางออก และแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลดีมากที่สุด      

อื่นๆ

เมนู