ข้าพเจ้านาย อดิศร สร้อยจิต ตำบลทะเมนชัยได้เข้าอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จากโค้ชเอส เป็นวิทยากรใน
การอบรมครึ่งนี้ ได้อบรมเกี่ยวกับ การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ การสร้างเพส เฟซบุ๊กแล้วการเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักในตลาดออนไลน์เป็นที่แพร่หลาย ทำให้ชาวบ้านเกิดรายได้ที่มากขึ้น
การเขียนเนื้อหาคอนเทนต์ที่ให้เป็นที่ดึงดูดและโลโก้ของผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้คนให้สนใจในผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากขึ้น ทำให้เกิดความดึงดูดแก่ลูกค้า เกิดความอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้เป็นการขายผลิตภัณฑ์อีกทางที่เกิดผลลัพธ์ที่ดี แต่ยังมีอุปสรรคอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตของชาวบ้านนั้นยังต้องเรียนรู้กันไป

การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
ข้าพเจ้าได้ติดตาม และ ลงพื่นที่ในการสำรวจ
บ้านน้อยพัฒนา และบ้าน บุลิ้นฟ้าได้เห็น
ชาวบ้านในชุมชน ได้ช่วยกันคิดรสชาติ
ใหม่ขึ้น จากการทดลองแต่ล่ะสูตร จนชาวบ้าน
ได้สูตรที่ลงตัวคือ ข้าวแต๋นรสพริกเผา
และชาวบ้านได้มีการทดลอง บรรจุผลิตภัณฑ์
ข้าวแต๋นด้วย จึงทำให้เกิดรสชาติที่หลากหลลายตรงตามความต้องการของกลุ่มลลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ข้าวหมากได้มีการเพิ่มสีข้าวหมากจาก ดอกไม้
สมุนไพร ตามธรรมชาติ และคิดที่จะต่อยอดใน
การหาสีจากธรรมชาติใหม่ๆเพิ่ม และจากที่ได้ลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้พบปัญหาของกลุ่มข้าวหมากคือเรื่องแป้งที่ใช้ทำข้าวหมากที่ยังไม่ตรงต่อความต้องการของชาวบ้าน และเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นทางการของข้าวหมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ระดมความคิดร่วมกับชาวบ้านในการแก้ปัญหาเบื่องต้นแล้วบางส่วน
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ ชาวบ้านมีการสั่งจองผลิตภัณฑ์เข้ามามากขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลCBD โดยข้าพเจ้าได้ลง
พื้นที่บ้าน หนองม่วง
ในการสำรวจพื้นที่การเกษตร ของชาวบ้านที่
มีรายชื่อ ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูลจำนวน36ราย ซึ่งแต่ละรายมีจำนวนที่นาและรายได้ที่ไม่เท่ากัน ทำให้ข้าพเจ้ารู้ปัญหาของการทำนาของชาวบ้านนั้นมีปัญหาที่แตกต่างกันไป บางรายปืนนาที่อยู่ในที่ที่ไกลจากแหล่งน้ำทำให้มีน้ำไม่เพียงพอเกิดดินแห้ง บางรายไม่มีทุนมากพอที่จะซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าว จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ บางรายจึงต้องปล่อยเช่าที่ดิน

ลงแขกเกี่ยวข้าว ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฎิบัติ
งานร่วมกับชุมชน ที่วัดด่านทอง ประชาสามัคคีน่วมกับทีมผู้ปฏฺฺิบัติงานและชาวบ้านทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสามัคคีและการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจมากเพราะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนที่ทำมาจากผลผลิตจากชาวบ้านเอง

อื่นๆ

เมนู