การอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์

                        ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยวิทยากร นายปัณณทัต สระอุบล อาชีพนักการตลาดออนไลน์  วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Business Consultants ที่ปรึกษาธุรกิจ สอนในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ วิธีการสร้างเฟจในเฟสบุ๊คเพื่อใช้ในการขายพลิกภัณฑ์ การทำรูปโปรไฟล์และหน้าปกเพจให้น่าสนใจและมีเอกลักษณ์  การเขียนเพจให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ  สอนวิธีการโปรโมทเพจทั้งแบบมีค่าบริการและไม่มีค่าบริการ การทดลองขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเพจที่สร้าง

 

 

          การเขียนเนื้อหาคอนเทนท์ผลิตภัณฑ์

                        การเขียนคอนเทนท์ในเพจให้มีความน่าสนใจ ซึ่งอาจารย์ปัณณทัต สระอุบล ได้มาเป็นวิทยากรเขียนคอนเทนท์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยให้เขียนเล่าเรื่องความเป็นมาของผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่การปลูกข้าวของชาวบ้านในชุมชนตำบลทะเมนชัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ วิธีทำขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ การเขียนผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ  ตัวอย่างการเขียนคอนเทนท์

“ข้าวหมากอินทรีย์หลากสี” ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองตาด ม.3 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

กลุ่มสมาชิกได้มีการพัฒนาสีสันและรสชาติอย่างต่อเนื่อง..จนทำให้เป็นที่น่าสนใจของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นอย่างมาก มีการพัฒนาสีสันที่แปลกใหม่และเป็นจุดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีรสชาติที่แตกต่างกัน

“สามารถชูวัตถุดิบอย่างข้าวเหนียวอินทรีย์ได้อย่างดีเยี่ยม หอม หวาน รสชาติอร่อย”

ราคา🔽

กระปุกเล็ก 5 บาท

กระปุกใหญ่ 10 บาท

ซื้อ 5 กระปุก แถมฟรี 1 กระปุก

เขียนโดย Napa Tha

   

            การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น

                        มีการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำเดือนพฤศจิกายน มีการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 หมู่บ้าน โดยจะแบ่งหมู่บ้านที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหมากจำนวน 3 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหมากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่ บ้านหนองตาด มีการพัฒนาข้าวหมากหลากหลายสีและมีการขายหรือการสั่งซื้ออย่าต่อเนื่อง บ้านบุแปบ มีการพัฒนารสชาติให้เป็นเอกลักษณ์และทดลองขายข้าวหมากในช่วงแรก และบ้านบ้านหนองม่วงใต้ มีการพัฒนาข้าวหมากให้มีรสชาติคงที่และเป็นเอกลักษณ์และทดลองขายข้าวหมาก  หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ได้ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่ บ้านหนองน้ำขุ่น มีการพัฒนาข้าวแต๋นในช่วงทดลองทำข้าวแต๋นให้มีรสชาติอร่อย ขนาดและน้ำราดข้าวแต๋นให้คงตัว และบ้านบุตาริด มีการพัฒนาข้าวแต๋นในช่วงทดลองทำข้าวแต๋นให้มีรสชาติอร่อย ขนาดและน้ำราดข้าวแต๋นให้คงตัว  และทดลองขาย ซึ่งตำบลทะเมนชัยจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆๆ

   

   

   

            การเก็บข้อมูล BCG และการพัฒนาPlan point

                        ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด โดยได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล บ้านหนองม่วงใต้หมู่ 15 ข้อมูลบ้านหนองม่วงใต้ที่สามารถเก็บได้ คือ แหล่งน้ำในชุมชน ชื่อสระหนองเม่า เกษตรกรในพื้นที่ มีจำนวนประมาณ 93 คน

                        การจัดทำPlan point เพื่อให้รู้ถึงจุดเด่นหรือปัญหาในตำบลทะเมนชัย โดยมีการเลือก 3 หัวข้อ เพื่อทำการวิเคราะห์ได้แก่ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลทะเมนชัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายหมู่บ้าน คือ ข้าวหมากบ้านหนองหญ้าปล้อง ทอผ้าไหมบ้านทะเมนชัย จัดสานบ้านหนองตาด ศูนย์ทอเสื่อกกและถักเปลบ้านทะเมนชัยสอง ข้าวหมากบ้านหนองตาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าบ้านน้อยพัฒนา

                                                2.พืชในท้องถิ่น ในตำบลทะเมนชัยมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชหลากหลายสถานที่ได้แก่ สวนสมุนไพรบ้านหนองหญ้าปล้อง ต้นกกบ้านบุลิ้นฟ้า สวนโกโก้บ้านน้อยพัฒนา ข้าวอินทรีย์บ้านบุลิ้นฟ้า ถนอมศิลป์ฟาร์มเห็ดบ้านหนองหญ้าปล้อง สวนเกษตรอินทรีย์พอเพียงบ้านหนองหญ้าปล้อง

                                                3.สถานที่สำคัญในท้องถิ่น ในตำบลทะเมนชัยมีสถานที่สำคัญๆ ได้แก่ วัดหนองหญ้าปล้อง(วัดป่าทะเมนชัย)บ้านหนองหญ้าปล้อง  สระนกเขาบ้านบุลิ้นฟ้า  โนนขี้เหล็กบ้านบุลิ้นฟ้า ศาลเจ้าพ่อหินตั้งตลาดทะเมนชัย วัดด่านทองประชาสามัคคีบ้านหนองตาด

                        ผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                                    1.กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล แต่ยังขาดการพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนที่เข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริง ขาดการบูรณาการกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจอยากเที่ยว อยากรู้ อยากร่วม อยากซื้อ ชิม ช็อป ใช้

                                    2. กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ ต้องนำผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาผนวกเข้ากับกิจกรรมของโครงการ เช่น ของฝาก หรือกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การออกแบบที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมการอนุรักษ์ กิจกรรมการผลิตอื่นๆ จากเศษข้าวอินทรีย์และนำผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ประกอบเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว

                                    3. ขาดความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะ(รถยนต์)ในพื้นที่

                                    4. ควรบูรณาการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา กิจกรรมโครงการและการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งจริงจัง เช่น ศาลเจ้าพ่อหิน และสถานีรถไฟทะเมนชัย ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและปรับภูมิทัศน์ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้และนันทนาการมากขึ้น

                                    5. งานพัฒนาศักยภาพชุมชนนักเล่าเรื่องชุมชนทุกระดับ ทั้งเด็ก เยาวชน สมาชิกในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและชุมชนเพิ่มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แอพพลิเคชั่นเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างครอบคลุม

                                    6. ควรเพิ่มศักยภาพด้านความพร้อมของกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับมาตรฐานSHA เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบปลอดภัย

 

 

            กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

                        เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ตำบลทะเมนชัยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ จึงต้องการให้เห็นถึงการเก็บเกี่ยววัตถุดิบเพื่อใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่นาของวัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความสามัคคีปรองดอง

 

   

วีดีโอปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู