การลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ (ข้าวหมากและข้าวแต๋น)

ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวมลฑิรา แทนคำ

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในเรื่องของการชี้แจงระบบ Community Big Data (CBD) จากทาง อว. ในช่วงเช้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และเล่าสู่กันฟังในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลตามการแบ่งประเภทของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ

(2) การจัดทำรายงานการจัดทำสถานภาพตำบล (Tambon Profile) ของม.เชียงใหม่

(3) การเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของม.เชียงใหม่

(4) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องใน CBD Dashboard ของม.สงขลานครินทร์

ในช่วงบ่ายจะอบรมเกี่ยวกับ

– การทำกราฟวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูล CDB /Farmerone

– แนวคิดและการประยุกต์ใช้ gep analysis and benchmarking

– ขั้นตอนการทำ gap Analysis ได้แก่ 1. ประเมินสถานะปัจจุบัน 2. ระบุสถานะที่ต้องการ 3. วัดและวิเคราะห์ช่องว่าง 4. ว่างแผนกลยุทธ์หรือโครงการเพื่อลดช่องว่าง

-value chain การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและการจัดทำโครงการที่สำคัญ

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้เข้าอบรมในเรื่องการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ online marketing โดยนายปัณณทัต สระอุบล ทำการอบรมในเรื่องการวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การออกแบบเพจจำหน่ายสินค้า การคิด content ของสินค้า และได้นำเอาความรู้ที่อบรมมาพัฒนาเพจขายข้าวหมาก/ข้าวแต๋นของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้าน ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยาก ในปัจจุบัน การลงแขก ในภาคอีสาน คือ การบอกกล่าว ขอแรงบรรดาญาติสนิท มิตรสหาย ให้มาช่วยทำงานนั่นเอง งานที่จะลงแขกกันนั้น อาจจะเป็นงานส่วนรวม หรืองานส่วนตัวก็ได้ สำหรับงานส่วนตัวนั้น ส่วนมากมักจะเป็นงานใหญ่ สุดกำลังคนในครอบครัวจะทำได้ หรืออาจจะเป็นงานหนัก แต่จำเป็นต้องทำให้เสร็จ ภายในวันเดียว จึงต้องบอกกล่าว ให้ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน มาช่วยเหลือ เพื่อให้งานเสร็จสิ้นไป

     

 

 

 

อื่นๆ

เมนู