1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
 4. HS08-การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก,ข้าวแต๋น และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

HS08-การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก,ข้าวแต๋น และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก,ข้าวแต๋น

และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ได้เข้าอบรมโครงการ  Digital Marketing โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบติงาน โดยการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ การสร้างเพจขายสินค้าบนสื่อออนไลน์ และทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองการสร้างเพจและจัดทำสื่อการขายสินค้า เพื่อทดลองการขายสินค้า การอบรมครั้งนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มตัวแทนของชาวบ้าน เพื่อเป็นช่องทางการสินค้าที่หลากหลายและสะดวกต่อความต้องการของผู้บริโภค

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ได้ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากบ้านหนองหญ้าปล้อง โดยกลุ่มข้าวหมากบ้านหนองหญ้าปล้องได้มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีการปรับเปลี่ยนจากห่อใบตองมาใช้รูปแบบกระปุก เพื่อไม่ให้น้ำของข้าวหมากหกออกจากบรรจุภัณฑ์เมื่อมีการจำหน่ายต่างจังหวัด แต่ทั้งนี้กลุ่มข้าวหมากบ้านหนองหญ้าปล้องก็ยังใช้บรรจจุภัณฑ์แบบห่อใบตองอยู่ เนื่องจากคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงชอบรับประทาน เพราะข้าวหมากจะมีกลิ่นหอมกว่าใส่บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก รวมไปถึงมีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของกลุ่มเมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหมากได้

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ได้ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านหนองน้ำขุ่นและบ้านใหม่อัมพวัน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้มีการทดลองปรับรสชาติและสีของข้าวแต๋นให้สูตรคงที่  เพื่อจะได้ทดลองวางจำหน่ายในชุมชน ทั้งนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานได้แนะนำให้กลุ่มได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากท้องตลาด เช่น ข้าวแต๋นหน้าโกโก้ ข้าวแต๋นหน้าธัญพืช และข้าวแต๋นรสพริกเผาหมูหยอง เป็นต้น รวมไปถึงแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับราย-จ่ายของกลุ่มเมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้ และได้แนะนำการขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ให้กับกลุ่มเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่หลากหลาย

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้จัดทำผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้นำข้อมูล CBD เข้าสู่ G – Map เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบล และ Pain point โดยตำบลทะเมนชัยได้จัดทำหัวข้อดังนี้

         ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ประกอบไปด้วย

 1. ข้าวหมาก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5
 2. ผ้าซิ่นตีนแดง บ้านทะเมนชัย หมู่ 1
 3. จักสาน บ้านหนองตาด หมู่ 3
 4. ข้าวหมาก บ้านหนองตาด หมู่ 3
 5. ทอเสื่อกกและถักเปล บ้านทะเมนชัยสอง หมู่ 14
 6. แปรรูปผลิตภัณ์จากผ้าข้าวม้า บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16

สถานที่สำคัญในท้องถิ่น ประกอบไปด้วย

 1. วัดหนองหญ้าปล้อง (วัดป่าทะเมนชัย) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5
 2. สถานีรถไฟทะเมนชัย
 3. ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง บ้านตลาดทะเมนชัย หมู่ 2
 4. วัดด่านทองสามัคคี บ้านหนองตาด หมู่ 3
 5. โนนขี้เหล็ก บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ 13
 6. สระนกเขา บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ 13

พืชในท้องถิ่น ประกอบไปด้วย

 1. สวนเกษตรอินทรีย์พอเพียง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5
 2. ถนอมศิลป์ฟาร์มเห็ด บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5
 3. ข้าวอินทรีย์ บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ 13
 4. โกโก้ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16
 5. ต้นกก บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ 13
 6. สวนสมุนไพร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5

เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นำข้อมูลส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจ และนำส่งที่

 1. 1. สป.อว. ที่ลิงก์ https://forms.gle/LPGeFm2orqLTRnCFA
 2. 2. คณะกรรมการ BRU U2T ที่ลิงก์ https://bit.ly/cbdhomework

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564  ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  และท่านรองคณบดี ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวจากชาวบ้าน บ้านหนองตาด บ้านบุลิ้นฟ้า บ้านบุแปบ และ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู