ความประจำเดือนพฤศจิกายน

1. การอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ ในวันที่ 31 ตุลาคม ..2564 สมาชิกทีมงานตำบลทะเมนชัยทุกคนได้เข้าอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อให้สมาชิกในทีมปฏิบัติงานทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจการทำตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์ได้ให้การอบรมและสอนวิธีการทำอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงจะได้นำความรู้นี้ไปต่อยอดกับการปฎิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตำบลท่าเมนชัยเพื่อจะได้เป็นการขยายตลาดในการขายผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มยิ่งขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการอบรมได้แก่

1. การสร้างความเข้าใจในตลาดออนไลน์การได้รู้แพลตฟอร์มต่างๆในการสร้างตลาดออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาและขั้นตอนของตลาดออนไลน์ว่ามีประโยชน์อย่างไรในการขายสินค้าในการ นำเสนอสินค้าให้คนได้รู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น

2. เรียนรู้วิธีการสร้างเพจ เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าแล้วสมาชิกจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

3.การเขียนเนื้อหา content ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ เมื่อเราได้เรียนรู้การสร้างเว็บเพจแล้วเราจะได้เรียนรู้ ถึงการสร้างคอนเทนท์การเขียนคอนเทนท์ให้น่าสนใจให้คนเข้ามาดูเพื่อเป็นการ promote สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มากขึ้นสมาชิกทุกคนในทีมได้เรียนรู้การสร้างคอนเทนท์ให้มันดูน่าสนใจให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า ของสินค้าให้ดูน่าสนใจมากขึ้นเชิญชวนให้คนเข้ามาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น

2. การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ได้ให้คำแนะนำเรื่องบรรจุภัณฑ์และการสร้างตลาดออนไลน์ได้มีการสร้างตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น มีการให้คำแนะนำเรื่องรสชาติว่ารสชาติเป็นอย่างไรบรรจุภัณฑ์ควรปรับปรุงไปในแนวทางไหนและเรื่องของตลาดออนไลน์ต่างๆได้มีการ promote สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น จากการให้คำแนะนำชาวบ้านผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้มีออเดอร์การสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้จัดทำบัญชีเพื่อเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดชาวบ้านจะได้รู้ว่ารายรับและรายจ่ายทั้งหมดได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไร

3. การจัดเก็บข้อมูล BCG รายตำบล และพัฒนา plan point กรอกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำภาพกราฟิก โดยในกลุ่มของนักศึกษาได้มีการจัดเก็บข้อมูล BCG รายตำบลทะเมนชัย โดยกลุ่มของนักศึกษาได้รับผิดชอบในส่วนของ บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง บ้านหนองบัว และบ้านหนองไทร

4.การทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในการทำกิจกรรมลงแข่งเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เราได้ทำกิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายนพ.. 2564 วัดด่านทอง ที่ผ่านมาโดยเป้าหมายของการทำกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการจุดเริ่มต้นของ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์เข้ามาของตำบลทะเมนชัย เพื่อให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่เราได้ทำการพัฒนานั้นมีความเป็นมาอย่างไรขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรและในการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ยังเป็นการรู้ถึงกระบวนการและการผลิตข้าวของชาวนารวมถึงการเก็บเกี่ยวที่เราได้ลงมือปฏิบัติเองว่าข้าวอินทรีย์ของตำบลท่าเมนชัยมันยากง่ายแค่ไหนกว่าจะได้ข้าวที่เรากินมาจนถึงทุกวันนี้ โดยทีมงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลท่าเมนชัยได้ลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านที่วัดด่านทองพัฒนาในวันที่ 14 ได้ผ่านไปด้วยดี

  

อื่นๆ

เมนู