รายงานผลการปฏิบัติงาน

นายสุทธิภรณ์ เพชรสังหาร

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้ติดตามผล งานจากเดือนกันยายน คือ การจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ  รอบแรก (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564 บทที่  สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าว ณ พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง บ้านหนองบัว และบ้านหนองไทร ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ ตัวอย่างข้อมูล เช่น ประวัติของหมู่บ้าน จำนวนประชากร ปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูลสมาชิกชุมชน ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น และได้สรุปข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลในบทที่ 1 เรื่องสภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา  วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่องการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ SROI และ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาข้าวแต๋น ณ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสูตรการทำข้าวแต๋น และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของข้าวแต๋น

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมรับฟังการเก็บข้อมูลCBD ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ ณ ตึก 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อบรมเกี่ยวกับการจัดทำเพจจำหน่ายสินค้า การโปรโมทเพจสินค้า รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆในการทำการตลาด จากวิทยากร นายปัณณทัต สระอุบล ซึ่งข้าพเจ้าได้รับความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรมาใช้ในการลองจัดทำเพจจำหน่ายข้าวแต๋น แนวทางการโปรโมทสินค้า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการติดตามผลผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น โดยกล่าวถึงเกณฑ์สำหรับพิจารณาเพื่อสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยมีเกณฑ์หลัก ดังนี้ กลุ่มสมาชิกมีเป้าหมายที่สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม มีการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และมีส่วนร่วมในโครงการ และกล่าวถึงเรื่องการลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ในวันที่ 3 และ 6 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ณ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16 บ้านหนองม่วงใต้ หมู่ 15 ซึ่งการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านน้อยพัฒนา พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสูตรน้ำราดข้าวแต๋น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ขาดเพียงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้มีการให้คำแนะนำ และอธิบายตัวอย่างการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับทางประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องของการปรับปรุงสูตรและการจำหน่ายข้าวแต๋น ทางกลุ่มสมาชิกบ้านน้อยพัฒนาหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีการปรับปรุงน้ำราดเพิ่มเติม คือ ใช้พริกเผามาราดบนข้าวแต๋น ทำให้มีรสชาติที่น่าทานมากขึ้น

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมของผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้ครบตามกำหนด ข้าพเจ้าได้มีการแนะนำและส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นในการบันทึกข้อมูลลงระบบให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เสร็จภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตามเวลาที่กำหนด และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมสังเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรให้กับทีมผู้ปฏิบัติงาน ณ ตึก 6 ห้องประชุมประชาธิปไตย และผ่านช่องทางไลน์ให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการลงพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวทะเมนชัยและทีมผู้ปฏิบัติงาน ในการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกเริ่มของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น เรื่องการตั้งชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น สโลแกนสินค้า และเรื่องการเขียนบทความ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

                                            

รูปภาพCBDและการทำวิเคราะห์ Pain Point และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ G-mapตำบลทะเมนชัย

                                                  

       

วิดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู