รายงานการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

นางสาววิลาวัณย์ ทดดอน

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ที่ทางคณาจารย์ในตำบลทะเมนชัยได้จัดตั้งขึ้น และได้เชิญนายปัณณทัต สระอุบล หรือโค้ชเอส มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่สมาชิกผู้ปฏิบัติงานในตำบลทะเมนชัยและตำบลแสลงพัน เกี่ยวกับการจัดตั้งทำตลาดออนไลน์และได้ให้สมาชิกจับกลุ่มช่วยกันออกแบบและสร้างเพจเพื่อโปรโมทสินค้าทาง Facebook ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันออกแบบเกี่ยวกับรูปภาพในการโปรโมทสินค้าที่จะขายในตลาดออนไลน์ และได้ช้วยกันคิดค้นชื่อเพจ คือ ข้าวแต๋นเลิศรส ตำบลทะเมนชัย ซึ่งเพจของกลุ่มข้าพเจ้าได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง จากการตัดสินใจของวิทยากร

การกรอกข้อมูลขนาดใหญ่ CBD (Community Big Data) สมาชิกผู้ปฏิบัติงานในทีมตำบลทะเมนชัยได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลให้ครบ 1000 รายการขึ้นไป จัดทำ G-map และ Pain Point ในการนำเสนอข้อมูลของผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูล CBD (Community Big Data) ของชุมชนหมู่บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จำนวน 32 ชุด โดยการกรอกข้อมูลทีละคนในชุมชนหมู่บ้านบุลิ้นฟ้าลงในระบบออนไลน์

ข้าพเจ้าได้ติดตามกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลทะเมนชัย โดยการไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมการทำข้าวแต๋นร่วมกับตัวแทนสมาชิกในชุมชน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทางชุมชนได้มีการผลิตใส่บรรจุภัณฑ์วางขายและสมาชิกในชุมชนได้มีการพัฒนาทำสูตรใหม่ขึ้นมาคือ ข้าวแต๋นรสพริกเผาใส่งา คนที่ได้ชิมเเล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย มีกลิ่นหอมของพริกเผาและงา มีรสชาติที่อร่อยเลิศรส สมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำกับสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับปริมาณของพริกเผาในการโรยหน้าเข้าแผ่นข้าวแต๋นและได้สนับสนุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นต่อไป ปัจจุบันทางชุมชนบ้านน้อยพัฒนาก็ได้เริ่มมีการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทีละซึ่งในระหว่างเดือนนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในตำบลทะเมนชัย ได้แก่ การประชุมการพิจารณาเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดการกองทุน การจัดการสมาชิก และการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของชุมชน ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของตำบลทะเมนชัย ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวที่วัดด่านทองฯ ตำบลทะเมนชัย

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชุมชน ณ วัดบ้านด่านทองฯ ตำบลทะเมนชัย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าวเป็นอาหารหลักในแต่ละมื้อของคนไทย ข้าวมีประโยชน์หลายอย่างสามารถแปรรูปให้เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นที่นอกจากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมากแล้วยังได้อีกหลากหลายเมนู ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมานานและยังได้เรียนรู้กระบวนการการผลิตวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนและข้าวหมากอีกด้วย ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในทีมยังได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของสมาชิกในชุมชนบ้านน้อยพัฒนา มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุนที่เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดด่านทองฯ ตำบลทะเมนชัยอีกด้วย

รูปภาพประกอบเพิ่มเติม

                           

รูปภาพเพิ่มเติมสำหรับ G-map และ Pain Point ในการนำเสนอข้อมูลของผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ ตำบลทะเมนชัย

             

อื่นๆ

เมนู