พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร หนองม่วง หนองบัว น้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้าน บ้านหนองไทร หนองม่วง หนองบัว และน้อยพัฒนา ทั้ง4 หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 ซึ่งเป็นหน้าที่ของเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ห่างจากตัวอำเภอลำปลายมาศค่อนข้างมาก ลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง ห้วยน้ำ พื้นที่หมู่บ้านมีทำเลในการทำเกษตรกรรมที่ดีชาวบ้านมีการเป็นอยู่ที่พอเพียง เรียบง่ายซึ่งประชากรในชุมขนทำการนาตามฤดูกาล มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่ออุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์วัว ควาย เป็นอาชีพหลัก สถาบันการศึกษามี3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไทร โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านหนองบัว

ความโดดเด่นของที่นี่จะเป็นการที่ประชากรบางกลุ่มรวมตัวกันจัดทำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน เช่น การทำกล้วยฉาบ เป็นต้น และในชุมชนยังมีการจับเส้น นวดแผนโบราญ เพื่อผ่อนคลายหรือคลายเครียดอีกด้วย พื้นที่ของหมู่บ้านจะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ภูเขา สามารถที่จะรับบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกร จากการทำนา โดยชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวของตัวเองโดยเอาเมล็ดจากศูนย์ข้าวในชุมชน หรือ หาซื้อจากชุมชนใกล้เคียง โดยชาวบ้านจะทำการทำนาปีละ 1 ครั้ง โดย เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ทำให้รายได้ของชาวบ้านที่นี่มีแค่ปีละ 1 ครั้ง จึงเกิดปัญหาของเรื่องความยากจนกับคนส่วนใหญ่ คนชราบางคนไม่มีลูกหลานรายได้หลักจึงเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนชรา ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อดมื้อกินมื้อในบางคน และยังมีปัญหาในเรื่องของถนนการสรรจรของหมูบ้านมีฝุ่นที่เยอะ ถนนมีหลุมมีบ่อ ไม่สะดวกในการเดินทาง มลพิษทางอากาศติดถนนจึงไม่ค่อยดี ปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ไม่เพียงพอ ไฟฟ้ามีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอตามตรอกซอยลึกๆ

อยากให้มีการอบรมสร้างอาชีพเพื่อที่จะเป็นช่องทางการหารายได้ให้แก่คนในชุมชน ต้องการให้มีหน่อยงานรัฐเข้าไปพัฒนาในส่วนของถนน ไฟฟ้า และน้ำประปา เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน และอยากให้มีการจัดกิจกรรมให้แก่คนในชุมชน เพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนรักและสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู