การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

 

นายอนุชา ตาดวง 

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มเติมงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้ 

1. เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 

– รสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น  

– ชาวบ้านปั้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู 

– บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจน 

– บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่ 

– บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ดีพอจึงทำให้มีความชื้นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมีความกรอบน้อยลง 

 – ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น 

2. นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือ การแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดหมายงานกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้ 

1. กำหนดการปิด job ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2564  

2. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 9 ธ.ค. 2564 

3. การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายใน 9 ธ.ค. 2564 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป) 

4. การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายในงาน BRICC festival ในวันที่ 14-15 ก.พ. 2565 

5. การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 ธ.ค. 2564 

6. 14-15 ก.พ. 2565 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป 

7. ให้เตรียมงาน 5 ธ.ค. 2564 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากและข้าวแต๋น และมีจุดสำคัญคือ วันที่ 5 ตอนเช้า จะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยในเฉพาะกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดแบ่งกลุ่มงานในการจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการจัดทำบทที่ 4 ประเมินผลโครงการ ร่วมกับนายศุภกร วิเศษนคร นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ นายธนาธิป เสาวพันธุ์  และนายพิษณุ อุทธาพงษ์ โดยมีนายศุภกร วิเศษนครและนางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ได้รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยได้รับการแบ่งกลุ่มงานจากประธานประจำทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเวลาส่งงานและการจัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้ 

1. ข้อมูล TSI ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2564 (ส่งให้อ.ตรวจก่อนส่งวันที่ 6 ธ.ค. 2564 มอบให้ประธานนัดคุยกับทีมอีกที เอาข้อมูลปัจจุบัน) 

2. กิจกรรมการตรวจเยี่ยม คือ อาจารย์จากมรภ.ศรีสะเกษจะเข้าไปให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋นโดยจะใช้เวลาประมาณ20-30นาที 

3. ให้แบ่งกลุ่มไปร่วมกิจกรรมข้าวหมากและข้าวแต๋น กลุ่มละ 4-5 คนไปก่อน และที่เหลือทำกิจกรรมวันชาติไปพลางๆ ก่อน 

4. ให้ทางชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นที่ทำเสร็จแล้วและโชว์แพคเกจจิ้งที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ ซึ่งอาจจัดกิจกรรมที่บ้านแม่สำรวยทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น 

5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ หรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จัดวันที่ 5 ธ.ค. 2564 เช่นกัน ให้ลองหาตัวเลือกในการทำกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด การเก็บขยะในชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ำ หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้ หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน เราต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อแจกในวันนั้น 

6. รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ในแต่ละบท อาจารย์จะเร่งตรวจและจะทยอยส่งให้ และให้แก้ไขตามคำแนะนำ 

7. การอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำให้แล้วเสร็จ เพราะเป็นงานส่วนรวมของทีมผู้ปฏิบัติงาน 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยอาจารย์ให้แนวทางการเขียนบทความและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมในช่วงเช้า ก่อนเริ่มงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นจากอาจารย์มรภ.ศรีสะเกษ และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ (วันพ่อแห่งชาติณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย โดยได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. กิจกรรมประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ 

2. กิจกรรมสังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ณ บ้านบุลิ้นฟ้า 

3. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยอาจารย์จากมรภ.ศรีสะเกษ (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น) 

4. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 

5. กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T (ใครรับผิดชอบบทไหนให้อธิบาย) 

6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น)  

7. กิจกรรมจัดทำสรุป TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัย 

8. กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน 

ซึ่งกิจกรรมการประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงแนวทางและการวางแผนทำกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการประชุมแบบออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์มาพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้ลงพื้นที่ไปร่วมในการจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 ณ บ้านพี่ยงยุทธ เขียววิลัย บ้านบุลิ้นฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และแบ่งบทกันทำเป็นกลุ่มตามที่ประธานประจำทีมผู้ปฏิบัติงานมอบหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการทำรายงานบทที่ 4 ประเมินผลโครงการ ร่วมกับนายศุภกร วิเศษนคร นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ นายธนาธิป เสาวพันธุ์ และนายพิษณุ อุทธาพงษ์ โดยมีนายศุภกร วิเศษนครและนางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ได้รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้เนื้อหาบทที่ 4 ประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสำเร็จและความพึงพอใจต่อผลการประเมินผลโครงการการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ “ข้าวหมากและข้าวแต๋น” ของตำบลทะเมนชัย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 มีความสำเร็จรวดเร็วมากขึ้นจากการสังเคราะห์รายงานร่วมกันในแต่ละบท และมีความถูกต้องในทางด้านเนื้อหาที่ง่ายต่อการตรวจพิจารณา 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการลงพื้นที่สังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T  

ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 ณ บ้านพี่ยงยุทธ เขียววิลัย บ้านบุลิ้นฟ้า 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย ในช่วงเช้าเวลา 09.30 – 10.30 น. ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มสมาชิกจากชุมชนบ้านหนองตาดและชุมชนบ้านน้อยพัฒนาที่ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นตามลำดับ นำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นมาจัดวางโชว์และเตรียมพร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ โดยมีอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ทั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ มาร่วมเป็นประธานกับดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในกิจกรรมนี้ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ช่วยตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชนในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของบ้านหนองตาดและบ้านน้อยพัฒนาตามลำดับแก่อาจารย์ที่มาให้คำปรึกษาแนะนำ และข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ในการบันทึกภาพบรรยากาศบางส่วนตามที่ผู้ตัดต่อคลิปวิดีโอประจำทีมมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาพผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นจากอาจารย์ที่มาให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไปให้ถูกต้องและชัดเจนต่อตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชนเป้าหมายเป็นอย่างมาก 

 

ภาพประกอบกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น 

เวลา 10.30 – 11.30 น. ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย โดยมีดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มาเป็นประธานในกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมนี้ประธานประจำทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งงานในกิจกรรมให้สมาชิกในทีมผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ 1. งานปลูกต้นไม้ประดับให้วัด จำนวน 16 คน 2. งานทำความสะอาดห้องน้ำให้วัด จำนวน 13 คน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในงานปลูกต้นไม้ประดับให้วัด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักการปลูกต้นไม้ประดับและสร้างบุญกุศลให้แก่วัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความสวยงามของวัดที่มีประชาชนเข้ามาทำกิจกรรมอยู่วัดเป็นประจำ และสามารถสร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้แล้วก็ได้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของพระภายในวัดอีกด้วย

 

ภาพประกอบกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

อื่นๆ

เมนู