1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS-08 กิจกรรมการเรียนรู้และขอคำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมากและข้าวแต๋น” กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS-08 กิจกรรมการเรียนรู้และขอคำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมากและข้าวแต๋น” กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ธันวาคม

นายอภิวัต สำรวมรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS-๐๘ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS-๐๘ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

 

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ประชุมออนไลน์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เรื่องที่1 เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 1.รสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น โดยการทำน้ำราดบนหน้าข้าวแต๋น เช่น ใส่ผงปาปิก้า เป็นต้น 2.ชาวบ้านปั้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู 3.บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจน 4.บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่ 5.บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบันไม่รัดกุมทำให้มีความชื้นเข้าไปส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมีความกรอบน้อยลง 6.ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น เรื่องที่2 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

ประชุมออนไลน์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

เรื่องที่1 กำหนดการปิด job ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เนื่องจากก่อนนั้นเคยบอกวันที่ 13 ธันวาคม 2564ให้แล้วเสร็จ จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว

เรื่องที่2 การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

เรื่องที่3 การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป)

เรื่องที่4 การจัดแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายงาน BRICC festival ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564

เรื่องที่5 การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

1.ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป 2.ให้เตรียมงาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากข้าวแต๋น จุดสำคัญ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า จะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

                                            

ประชุมออนไลน์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เรื่องที่1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน – แบ่งบทกันทำ ให้ทีมงานเดิม ทำบทที่2 ในแต่ละบทใส่ภาพประกอบด้วย..บทที่3 ส่งเสริมการตลาด ให้เอาหน้าเพจลง พร้อมรีวิวการขายได้ของแต่ละชุมชน..บทที่4 การยอมรับของข้าวหมากเป็นยังไงบ้าง การประชาสัมพันธ์เพียงพอยัง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แบ่งทีมงานเดิมเป็น 3 กลุ่ม บทที่2,3,4 ขอผลการดำเนินงานให้เป็น ม่อนและนกเป็นหลักไว้ก่อน บทที่3 (สำคัญ) บทที่ 5 อาจารย์จะสรุปเอง ให้*นำลิงค์บทความ+ลิงค์คลิป*ในแต่ละเดือนมาใส่ไว้ในภาพพนวกของทุกคน(ให้ทุกคนเตรียมไว้)

เรื่องที่2 การทำหลักสูตรระยะสั้น (ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำ) ทำตามแบบฟอร์ม ต้องมีวิดีโอแสดงวิธีทำให้

ทุกอย่างต้องเสร็จภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำ 5 ธันวาคม 2564  ในเวลาช่วงเช้า ข้าวแต๋น บ้านน้อยพัฒนา บ้านบุตาริด ข้าวหมาก บ้านหนองตาด

                                

ลงพื้นที่ในตำบลทะเมนชัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องสังเคราะห์งานการดำเนินการโครงการ U2T

ได้รับมอบหมายงานในบทที่ 3 คือผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 1.การฝึกอบรม 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4.การส่งเสริมการตลาด 5.การจัดทำบัญชีครัวเรือน 6.การรวมกลุ่มของสมาชิก มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

1.การฝึกอบรม ทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ข้าวแต๋น ณ เทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธารินี วงศ์ศิริศักดิ์ มาเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งท่านอาจารย์ธารินี  ได้ให้คำแนะนำถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ ที่ควรทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าดึงดูดของผู้บริโภค ซึ่งจะสามารถทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อให้กลุ่มตัวแทนชาวบ้านได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธารินี วงศ์ศิริศักดิ์ และทีมงาน ได้มาให้ความรู้กลุ่มตัวแทนชาวบ้านและทีมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับขั้นตอนจากผลิตข้าวแต๋น  โดยเริ่มจากกระบวนการกำหนดสูตรข้าวแต๋น วัตถุดิบ วิธีการทำ วิธีการทอด และวิธีทำน้ำราดข้าวแต๋น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นครั้งนี้ได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มตัวแทนชาวบ้านนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเเต๋น ซึ่งในการทำข้าวเเต๋นนี้ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน เริ่มมีการพัฒนาโดยมีการนำวัตถุดิบธรรมชาติมาปรับใช้ให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมีสีสันที่หลากกหลาย เช่น สีเขียวใบเตย สีม่วงดอกอัญชัน เเละสีแดงจากเเตงโม เป็นต้น เเละมีการปรับปรุงรสชาติให้คงที่

 

3.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นทางทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ปรึกษาร่วมกันกับกลุ่มตัวแทนชาวบ้านเรื่องการนำบรรจุภัณฑ์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เนื่องจากเดิมทีบ้านน้อยพัฒนาใช้ถุงพลาสติกมาใช้บรรจุข้าวแต๋น และปิดปากบรรจุภัณฑ์ด้วยการลนเทียน จึงทำให้เกิดความชื้นได้เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดไม่มิดชิด ทำให้ข้าวแต๋นไม่กรอบและเสียอรรถรสในการรับประทาน ดังนั้นทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดหาถุงซิปล็อคกระดาษคราฟท์ ถุงฟอยล์ซิปล็อค และกระปุกพลาสติกมาใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อการถนอมอาหารให้ไม่เสียอรรถรสในการรับประทาน และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งหากบรรจุข้าวแต๋นในบรรจุภัณฑ์ในปริมาณมากจะใช้ซองกันชื้นใส่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาความชื้น หากทานข้าวแต๋นไม่หมดในรวดเดียว ก็สามารถเก็บซองกันชื้นไว้ข้างในบรรจุภัณฑ์ได้ปิดปากถุงบรรจุภัณฑ์ให้แน่นสนิท ไม่ให้ความชื้นใหม่เติมเข้าไป ซองกันชื้นข้างในก็จะทำหน้าที่ดูดความชื้นที่เข้าไปใหม่ตอนเปิดถุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาข้าวแต๋นที่เหลือ ให้ยังคงกรอบได้นานเท่าที่ซองกันชื้นยังทำหน้าที่ของมันได้ดีอยู่

4.การส่งเสริมการตลาด 4.1 สร้างแรงจูงใจโดยการแจ้งข่าวสารเพื่อให้เกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทาง FacebookFanpage U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัยhttps://www.facebook.com/U2T.BRU.Thamenchai เช่น เขียนคอนเทนต์ที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น ประโยชน์ของข้าวแต๋น ช่วยบำรุงเลือดลม ขับลมในร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้เนียนกระจ่างใส ให้พลังงานสูงทำให้อิ่มท้องได้นาน เป็นต้น

4.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายนอกจากการขายผ่านช่องทางออนไลน์FacebookFanpage แล้ว สิ่งสำคัญคือการบอกต่อของผู้บริโภคที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแล้วเป็นกระบอกเสียง ซึ่งถือเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ไปในตัว ทั้งนี้ทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและกลุ่มตัวแทนชาวบ้านต้องร่วมกันโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านการแชร์คอนเทนต์ใน FacebookFanpage เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้ผู้อื่นได้รับรู้เช่นเดียวกัน

4.3 จัดโปรโมชั่นสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวแต๋น ราคาถุงละ 20 บาท 3 ถุง 50 บาท หรือ ราคาถุงละ 35 บาท 3 ถุง 100 บาท

4.4 จัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ เช่น การจัดทำโบชัวร์หรือ โปสเตอร์ และวิดีโอการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น โดยให้เห็นถึงกระบวนการผลิตของกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของตำบลทะเมนชัยไปในตัว

5.การจัดทำบัญชีครัวเรือน ทีมงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แนะนำสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้จัดทำบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้คำแนะนำในการเขียนและจดบันทึกให้มีความเรียบร้อยและชัดเจน โดยใช้บันทึกรายได้หรือยอดขาย-รายจ่ายหรือต้นทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้สมาชิกกลุ่มทราบถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ทั้งนี้ข้อมูลรายได้-รายจ่ายที่ได้จากการบันทึกจะถูกวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ยกตัวอย่าง กลุ่มที่จัดทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มสมาชิกบ้านน้อยพัฒนา ม.16

6.การรวมกลุ่มของสมาชิก มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะนำผลผลิตทางการเกษตรข้าวอินทรีย์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จึงเกิดความสนใจของกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้นจึงเกิดกลุ่มตัวแทนชาวบ้านของทั้ง 5 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

1.บ้านหนองม่วง จำนวน 5 คน

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก หมู่
1 นางทองพูน บุญอินทร์ 4
2 นางหนูก่อ ธรรมสาร 4
3 นางคนอง พิศเพ็ง 4
4 นางรำไพ ชัยชนะ 4
5 นางสาคร หอมหวาน 4

 

2.บ้านหนองน้ำขุ่น จำนวน 5 คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก หมู่
1 นางมาลี อินทรกำแหง 11
2 นางมณีรัตน์ เมฆา 11
3 นางทองใบ มีศรี 11
4 นางเรศ แชงรัมย์ 11
5 นางสาวสุนีย์ ซึมดอน 11

 

3.บ้านบุตาริด จำนวน 5 คน

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก หมู่
1 นางสาวจุรีวรรณ กองฉลาด 12
2 นางอำไพ สุขแสง 12
3 นางวงค์วิไล สุขแสง 12
4 นางจำรัส พิศเพ็ง 12
5 นายสุริยัน ภูเขียว 12

 

 

 

4.บ้านน้อยพัฒนา จำนวน 5 คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก หมู่
1 นางสุพรรษา  ชัยโคตร 16
2 นางแพงศรี มีศรี 16
3 นาง รุ่งทิวา ฦๅชา 16
4 นาง สำเร็จ อินท์แสน 16
5 นาง รำไพ จะยันรัมย์ 16

 

5.บ้านใหม่อัมพวัน จำนวน 5 คน

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิก หมู่
1 นางสาวจันทพร แก้วกล้า 17
2 นางสมจิตร ดารสรัมย์ 17
3 นางทองยุ่น นองศิลป์ 17
4 นางละมุน ดีรับรัมย์ 17
5 นางแดน แซโสม 17

                                                                                                   

ประชุมออนไลน์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 เรื่องที่1 ข้อมูลTSIให้เสร็จภายใน วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ส่งให้อาจารย์ตรวจก่อนส่ง วันที่ 6 ธันวาคม 2564 มอบให้ประธานนัดคุยกับทีมอีกที เอาข้อมูลปัจจุบัน

เรื่องที่2 การทำกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2564 1.1 กิจกรรมการตรวจเยี่ยม คือ วิทยากรจะเข้าให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น **20-30นาทีจบกิจกรรม** 1.2 ให้ แบ่งกลุ่มไปข้าวหมากข้าวแต๋น กลุ่มละ 4-5คนไปก่อน และที่เหลือทำกิจกรรมวันชาติไปพรางๆก่อน 1.3 ให้ทาง ชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น ที่ทำเสร็จแล้วไว้..โชว์สีสัน และแพคเกจจิ้ง ที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ

เรื่องที่3 กิจกรรมวันชาติ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 1.1 ลองหาตัวเลือกในการทำกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด,เก็บขยะในชุมชน,การพัฒนาแหล่งน้ำ,หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้,หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน (เราต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อแจกในวันนั้น)

เพิ่มเติม 1.ให้ช่วยกันคิดกิจกรรมกันก่อนว่าจะทำอะไรดี 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละบทอาจารย์จะเร่งตรวจและจะทยอยส่งให้และให้แก้ไขตามคำแนะนำ 3.การทดสอบทักษะทั้ง4ด้าน ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำให้แล้วเสร็จ…เพราะเป็นงานส่วนรวมของทีมผู้ปฏิบัติงาน

                                                       

กิจกรรมจัดทำสรุป TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงาน

ผลลัพธ์ เกิดการจ้างงานและผู้รับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะครบ 20 คน เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัย

เชิงเศรษฐกิจ เกิดการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้และลดต้นทุนในการทำผลิตภัณฑ์ โดยการนำข้าวอินทรีย์ของชุมชนที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยทีม U2T ร่วมกันจัดตั้งและดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านในตำบลทะเมนชัย

เชิงสังคม เกิดการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มแม่บ้านในชุมชนและเกษตรนาแปลงใหญ่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มสมาชิก

                                                          

กิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมให้คำแนะนำผลการอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นได้แนะนำข้าวหมากเกี่ยวกับการทำไอติมจากข้าวหมากเพื่อตอบโจทย์ตลาดกับเด็กช่วงอายุ10ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ตีตลาดได้ทุกระดับช่วงอายุและแป้งข้าวหมากเพื่อปรับสูตรให้คงที่และสูตรข้าวหมากหอมหวานได้ตามที่ชาวบ้านต้องการส่วนข้าวแต๋นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งหากบรรจุข้าวแต๋นในบรรจุภัณฑ์ในปริมาณมากจะใช้ซองกันชื้นใส่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาความชื้น หากทานข้าวแต๋นไม่หมดในรวดเดียว ก็สามารถเก็บซองกันชื้นไว้ข้างในบรรจุภัณฑ์ได้ปิดปากถุงบรรจุภัณฑ์ให้แน่นสนิท ไม่ให้ความชื้นใหม่เติมเข้าไป ซองกันชื้นข้างในก็จะทำหน้าที่ดูดความชื้นที่เข้าไปใหม่ตอนเปิดถุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาข้าวแต๋นที่เหลือ ให้ยังคงกรอบได้นานเท่าที่ซองกันชื้นยังทำหน้าที่ของมันได้ดี  โดยอาจารย์จิรายุและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา อาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                           

                           

ทีมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมทำกิจกรรม”จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล

ในโอกาสวันสำคัญของชาติ “วันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2564” ทีมจิตอาสาช่วยกัน ลงมือทำสะอาดห้องน้ำและร่วมมือกันปลูกต้นไม้รอบศาลา ระหว่างกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วยเป็นแรงและกำลังใจให้กันและกันเพียงแต่ละคนทำสิ่งเล็กๆในมุมมองของแต่ละคน จากใส่ใจของแต่ละคนร่วมกันพร้อมทำด้วยใจตำบลเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงเราช่วยกันคนละไม้ละมือเริ่มที่ในชุมชน  ในพื้นที่วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู