บทความประจำเดือนธันวาคม2564

นางสาวณัฐนิภรณ์ วิราช กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

ดิฉันนางสาวณัฐนิภรณ์ วิราช เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มเติมงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

– รสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น โดยการทำน้ำราดบนหน้าข้าวแต๋น เช่น ใส่ผงปาปิก้า เป็นต้น

– ชาวบ้านปั้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู

– บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจน

– บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่

– บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันไม่รัดกุมทำให้มีความชื้นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมี

ความกรอบน้อยลง

– ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น

 1. นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือ การแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Meet ร่วมกับอาจารย์และคณะทีมทำงาน สรุปหัวข้อการประชุมได้ ดังนี้

 1. กำหนดการปิด job ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เนื่องจากก่อนนั้นเคยบอกวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ให้แล้วเสร็จ จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว
 2. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 9 ธ.ค. 2564
 3. การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายใน 9 ธ.ค. 2564 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป)
 4. การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายในงาน BRICC festival ในวันที่ 14-15 ก.พ. 2565
 5. การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 ธ.ค. 2564
 6. 14-15 ก.พ. 2565 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป
 7. ให้เตรียมงาน 5 ธ.ค. 2564 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากและข้าวแต๋น และมีจุดสำคัญคือ วันที่ 5 ตอนเช้า จะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00น.มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม meet อาจารย์ได้พูดถึงการประเมินข้าวแต๋นและข้าวหมาก คร่าวๆ และพูดเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

การวิเคราห์ศักยภาพชุมชน

 1. เรื่องหลักสูตรระยะสั้น

– ความเป็นมาเป็นไป

– ความสำคัญ

– วิธีทำข้าวหมาก , ข้าวแต๋น

 1. การจัดทำรายการของผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 –  17:00 น.

ดิฉันและทีมทำงานบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายงานจากประธานทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลทะเมนชัย ให้จัดทำเรื่องหลักสูตรระยะสั้น ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการทำหลักสูตรระยะสั้น เริ่มจากบทที่1-5 ศึกษาหาข้อมูล ทำความเข้าใจจากพี่ สิรินภา ทะกาเนนะ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และ อาจารย์ ดร.สุธีกิต์ ฝอดสูงเนิน ได้มาถึงบ้านสวนของดิฉัน อาจารย์ได้มาให้คำชี้แนะแนวทางการทำงานว่าควรจะทำอย่างไร ดิฉันและเพื่อนๆคณะทำงาน ทำงานกันจนถึงเวลา 17:00 น. จึงแยกย้ายกันกลับบ้าน และแบ่งงานที่ค้างกันตามความเหมาะสม

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 19:00น. มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Meet

– ข้อมูลTSIให้เสร็จภายในวันที่5 ธันวาคม 2564 (ส่งให้อ.ตรวจก่อนส่งวันที่6 ธันวาคม 2564 มอบให้ประธานนัดคุยกับทีมอีกที เอาข้อมูลปัจจุบัน)

การทำกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564

–  กิจกรรมการตรวจเยี่ยม คือ วิทยากรจะเข้าให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น

– ให้แบ่งกลุ่มไปข้าวหมากข้าวแต๋น กลุ่มละ 4-5คนไปก่อน และที่เหลือทำกิจกรรมวันชาติไปพรางๆก่อน

– ให้ทางชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก / ข้าวแต๋น ที่ทำเสร็จแล้วไว้โชว์สีสัน และ โชว์ Package ที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ

– อาจทำที่บ้านแม่สำรวยจัดกิจกรรมทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น..

– (กิจกรรมวันชาติ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์)

– ในการทำกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ให้หากิจกรรมทำเช่น การทำความสะอาด , เก็บขยะในชุมชน , การพัฒนาแหล่งน้ำ , หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้ , หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน (เราต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อแจกในวันนั้น)

– รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละบทอาจารย์จะเร่งตรวจและจะทยอยส่งให้และให้แก้ไขตามคำแนะนำ

– การทดสอบทักษะทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำให้แล้วเสร็จเพราะเป็นงานส่วนรวมของทีมผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00น. ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยอาจารย์ให้แนวทางการเขียนบทความและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมได้ประชุมคุยกันที่บ้านแม่รวย  หัวข้อการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1.กิจกรรมการประชุมแบบออนไลน์ / ออนไซส์

2.กิจกรรมลงพื้นที่บ้านบุลิ้นฟ้า

3.กิจกรรมให้คำปรึกษาโดยวิทยากร

4.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจถวายในหลวง

5.กิจกรรมจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ

6.หลักสูตรระยะสั้น

7.จัดทำ สรุปโปรสเตอร์ภาพรวม เพื่อจัดทำ TSI

8.การทำตลาดออนไลน์เพื่อชุมชน

10:30 ดิฉันได้เป็นส่วนร่วมทำความดีในการปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันชาติ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ได้มีการแบ่งหน้าที่กันในทีมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปลูกต้นไม้  และ ทำความสะอาดห้องน้ำ ดิฉันได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันกับคณะทีมทำงาน ปลูกเสร็จก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติ ใส่เยอะๆบำรุงต้นไม้ ไม่ทำให้ดินเค็ม และต่อด้วยการรดน้ำต้มไม้ก็เป็นอันเสร็จ

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู