1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
 4. สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประเภท  ก.พ.ร.  

โดย นางสาวนิมมาภร  อังคะณา

ชื่อตำแหน่ง/สังกัด  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

      รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีดังนี้

 • การบันทึกข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
 • สนับสนุนการจัดเตรียมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน
 • สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน
 • การบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
 • การบันทึกข้อมูลผู้นำชุมชน
 • การบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2ค
 • การบันทึกข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการ พัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) และการบันทึกข้อมูล ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
 • การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมูบ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกเลขทะเบียนรับ-ส่ง, และการเกษียน หนังสือราชการ
 • การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
 • สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                                                                             

 

                                                                           

                                                                         

 

 

 

อื่นๆ

เมนู