ข้าพเจ้านางสาวนุจรีย์ เชียงรัมย์ และทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน2ครั้ง

ครั้งที่1 วันที่21 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในเดือนธันวาคมคร่าวๆ เพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่และปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อจะได้สอดคล้องกันแก่การทำงานมากที่สุด

ครั้งที่2 วันที่29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมเรื่องที่1 เรื่องการจัดทำข้อมูล TSI ให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เรื่องที่2 ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมวันชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดแนวทางในการลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดวัดและปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่9 ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์  ในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องที่3 ประชุมเรื่องกิจกรรมการลงพื้นที่บ้านหนองตาดเรื่องการให้ความรู้ในการพัฒนาข้าวหมากและข้าวแต๋น และพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และเรื่องสุดท้าย ประชุมเรื่องการทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน U2T ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบทความให้แก้ทีมผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้ปฏิบัติงานและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองตาด บ้านหนองหญ้าปล้อง และบ้านบุลิ้นฟ้า ในการรับฟังการให้คำแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป(ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น) เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและเป็นที่น่าดึงดูดแก่ท้องตลาดมากยิ่งขึ้น และยังมีการติชมให้คำแนะนำของตัวผลิตภัณฑ์เรื่องรสชาติและองค์ประกอบโดยรวมของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเป็นเอกลักษณ์ของแตะละชุมชนเอง และยังมีการแนะนำต่อยอดของตัวผลิตภัณฑ์เรื่องการแปรรูปข้าวหมากไปเป็นไอศกรีมข้าวหมาก เพื่อเป็นการขยายผลผลิตให้แก่คนในชุมชน และยังมีการแนะนำรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเพื่อเป็นจุดเด่นและที่ดึงดูดแก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพื่อสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นแก่ชุมชน และมีการบรรยายเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวของชุมชนเอง เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น

มีการส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้เกิดตลาดออนไลน์เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ได้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นโดยมีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้คอยแชร์สินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการคิดคอนเทนท์ที่สร้างสรรค์และเป็นที่น่าดึงดูดแก่ท้องตลาดมากยิ่งขึ้น มีการแนะนำชาวบ้านในชุมชนให้มีความเข้าใจในการใช้อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นและมีทีมผู้ปฏิบัติงานคอยช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตและคอยซัพพอร์ตให้แก่ชาวบ้านเวลาชาวบ้านเกิดปัญหาและเวลาที่ชาวบ้านมีคำถามทีมผู้ปฏิบัติงานจะคอยให้คำปรึกษาอยู่อย่างเสมอเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสอดคล้องในการใช้อินเทอร์เน็ตและการขายในออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดในการขายทางตลาดออนไลน์เกิดขึ้น

ในวันที่5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้ปฏิบัติงานและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาทำความสะอาดวัดและการปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศลให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9 ในวันชาติ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำวัดทุกห้อง และปลูกต้นไม้จำนวนหลายต้นเพื่อถวายวัดเพื่อให้เกิดความสะอาดและความสวยงามแก่วัด ทำให้ชาวบ้านที่มาทำบุญเกิดความประทับใจ มีความสุขที่เห็นวัดสวยงาม เป็นที่พักพิงจิตใจให้ชาวบ้าน แล้วทีมผู้ปฏิบัติงานเองก็รู้สึกประทับใจในตนเองและทีมอีกด้วย

ในการลงพื้นที่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่ ณ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์จิรายุและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา วิทยาศาสตร์การอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ให้ความรู้และแนะนำให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและทีมผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีการแนะนำติชมรสชาติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพัฒนาและปรับปรุงรสชาติของตัวผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน เพื่อให้สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย และยังมีการแนะนำเรื่องบรรจุภัณฑ์และรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มีการพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นของชุมชนของชาวบ้านเอง เพื่อเป็นจุดขายของชุมชนและสร้างรายได้มากขึ้นให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านหลายๆคนจะได้มีรายได้จุนเจือครอบครัวจากการทำกิจกรรมนี้ และได้เกิดการมีเงินหมุนเวียนในชุมชน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีรายได้อยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน

ทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการU2Tให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการและมีแผนในการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู