รายงานการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพัชรี แก้วเจ๊ก ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่

            ข้าพเจ้า นางสาวพัชรี แก้วเจ๊ก ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Goole Meet ในเรื่องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และการจัดทำเล่มรายงานโครงการโดยมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงาน และการจัดแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายงาน BRICC festival ในวันที่13 ธันวาคม 2564 ถึง 15 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป และการเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากข้าวแต๋น จุดสำคัญ ในวันที่5 ตอนเช้าจะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และตอนบ่ายจะมีกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี โดยได้รับหมอบหมายให้ปลูกดอกไม้ในวัด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Goole Meet ในเรื่องสรุปรายงานผลการโดยมอบหมายให้ทีมผู้ปฏิบัติงานเก่า และการทำหลักสูตรระยะสั้นและต้องมีวิดีโอแสดงวิธีทำโดยมอบหมายให้ทีมผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำ และเยี่ยมชมให้คำแนะนำ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า ณ บ้านหนองตาด โดยมีการแบ่งงานและข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหลักสูตรระยะสั้น

   

          ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิตผู้ปฏิบัติงานได้นัดกัน เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ บ้านทะเมนชัย เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2564  โดยหาข้อมูลและความเป็นมาของข้าวอินทรีย์ คือ ข้าวที่ได้จากการผลิตภายใต้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งมีการจัดการการผลิตข้าวที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์และมีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นข้าวอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ โดยมีการเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “การแปรรูปข้าวอินทรีย์”นั้น เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน2564 เป็นการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน ในตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พบว่า ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยนั้น มีผลผลิตทางการเกษตร คือ “ข้าวอินทรีย์” เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบและโล่งกว้าง ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำนาแปลงใหญ่ และได้รวบรวมการเตรียมวัตถุดิบข้าวหมาก ขั้นตอนวิธีการทำข้าวหมาก การเตรียมวัตถุดิบข้าวแต๋น และขั้นตอนวิธีการทำข้าวแต๋น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้น่าสนใจและคงความกรอบของข้าวแต๋น และใส่ข้าวหมากได้โดยไม่รั่วออก และการพัฒนาตลาดออนไลน์ และตลาดทั่วไป เป็นการสอนในเรื่องการขายในตลาดออนไลน์ โดยการสร้างเพจ และการขายในตลาดทั่วไป

   

          กิจกรรมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นโดยท่านอาจารย์จิรายุ มุสิกา และท่านอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นวิทยากร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ บ้านหนองตาด โดยมีกลุ่มตัวแทนของหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและปรึกษาท่านอาจารย์ โยอาจารย์ได้ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คคือ ในการทำข้าวแต๋นจะต้องใช้สีผสมอาหารช่วยด้วยเพื่อให้สีของข้าวแต๋นมีสีสัน แม้ว่าเราจะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติก็ยังต้องใช้สีผสมอาหารเช่นข้าวแต๋นมีส่วนผสมของใบเตยเวลาเราทอดก็จะได้กลิ่นใบเตยแต่สีจะหายไป เราต้องใช้สีผสมอาหารเพิ่ม บรรจุภัณฑ์ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเพื่อไม่ให้ลมเข้าเพราะจะทำให้ข้าวแต๋นไม่กรอบ และข้าวหมากทางอาจารย์ได้เสนอว่า บรรจุภัณฑ์ยังไม่ป้องกันให้น้ำข้าวหมากไหลออก และได้แนะนำถ้านำไปทำไอศกรีมข้าวหมาก

   

   

   

          กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานการ ปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ  ในระยะเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความ ดีด้วยหัวใจถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ฯร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆ รอบพระราชวังดุสิตขยาย สู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป โดยอาจารย์ประจำทีมตำบลทะเมนชัย และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ปลูกดอกไม้ในบริเวณวัดด่านทองประชาสามัคคี เพื่อเพิ่มพื้นที่ช่วยงามในวัดให้ร่มรื่น และทำความสะอาดห้องน้ำวัด และทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อให้ประชาชนที่เข้าวัดได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด และวัดที่มีความร่มรื่นจากกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน อาจารย์ และทีมผู้ปฏิบัติงาน

   

 

          กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชนโดยการโพสขายผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนและรับออเดอร์ให้ชุมชนโดยการโพสในคอนเทนต่างๆให้น่าสนใจ จะต้องเขียนให้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจทันที  มีการโพสลง Facebook อยู่เป็นประจำ และลูกค้าก็จะสั่งผ่านทาง Facebook ทางผู้ปฏิบัติงานก็จะนำออเดอร์มาให้ชาวบ้านทำแล้วนำไปส่ง และชาวบ้านยังทำขายในหมู่บ้านได้อีกด้วย

   

อื่นๆ

เมนู