กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าวแต๋น และการทำตลาดออนไลน์ ต.ทะเมนชัย

 อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์  ประเภท ประชาชน

HS08 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าวแต๋น และการทำตลาดออนไลน์ ตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

                  การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 ดิฉันและทีมงาน ได้ร่วมประชุมออนไลน์สังเคราะห์ข้อมูล 20/11/2564โดยการนำข้อมูลที่สังเคราะห์มาจัดทำข้อมูล โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการเพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพื่อให้ตัวแทนเข้าทำการนำเสนอ   นอกจากนี้ดิฉันและทางทีมงานได้มีแบ่งกลุ่มในการจัดทำบทสรุปข้อมูล 5 บทรายงาน เพื่อจัดทำเล่มสรุปรายงานโครงการ u2t ที่บ้านบุลิ้นฟ้า  23/11/64 

                       

                     

โดยดิฉันได้รับผิดชอบในการสรุปบทที่4 การประเมินผลโครงการ ในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น การประชาสัมพันธ์ การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และการพัฒนาการตลาดออนไลน์ และนอกจากนี้ ทางทีมงานได้สังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในการทำรายงาน เช่น ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการดำเนินงาน ระบบกลไกในการแก้ไขปัญหาและการทำงานและผลความสำเร็จเป็นอย่างไร  ซึ่งจากการที่ดิฉันและทีมงานได้สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อสรุปจัดทำรายงานโครงการ u2t และนำข้อมูลนั้นมาจัดทำการดำเนินงานรายตำบล TSI  ภาพรวมตลอดทั้งโครงการ ในรูปแบบ pdf ตามแบบฟอร์ม

              

ดิฉันพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในการเข้าร่วมให้คำแนะนำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยวิทยากร อ.จิรายุ และ อ.ธนวรรณ มุสิกา วิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และให้คำปรึกษาในขั้นตอนกระบวนการผลิตของข้าวหมากและข้าวแต๋น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนในการทำ  ข้อควรระวังในขั้นตอนการทำข้าวหมากและข้าวแต๋น การใช้สื่อประชาประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ เป็นต้น  ซึ่งทางทีมงานและตัวแทนกลุ่มทำข้าวหมากและข้าวแต๋นได้รับคำแนะนำพร้อมคำปรึกษาและความรู้ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติพร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต่นได้อย่างถูกต้อง

           

          

นอกจากนี้ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดทำเพจของ u2t  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ u2t มีการ โปรโมทประชาสัมพันธ์การผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวหมากและข้าวแต๋น การติดตามการทำผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของโครงการ

การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าวแต๋น ตำบลทะเมนชัย โดยใช้สื่อออนไลน์ผ่านเพจ u2t ตำบลทะเมนชัย

             

การโปรโมทเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบข้าวหมากและข้าวแต๋น บนเพจของ u2t

 

และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดิฉันพร้อมทีมงานผู้ปฎิบัติและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมกิจกรรมจิต  อาสาทำความดีด้วยใจ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม 2 กลุ่ม คือ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ ที่วัดด่านทองชุมชนบ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย

                  

                  

 ข้อเสนอแนะ :  การทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ปัญหาที่พบเจอได้บ่อย คือ รสชาติที่ไม่คงที่ ดังนั้นดิฉันคิดว่า จะต้องมีการศึกษาสาเหตุให้ชัดเจน และศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาการทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รสชาติที่มาตรฐาน และควรจัดทำสูตรข้าวหมากและข้าวแต๋นเพื่อให้ได้รสชาติที่มาตรฐานคงที่

อื่นๆ

เมนู