รายงานผลการปฏิบัติงาน

นายสุทธิภรณ์ เพชรสังหาร

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมรับฟังการเก็บข้อมูลCBD ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ ณ ตึก 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อบรมเกี่ยวกับการจัดทำเพจจำหน่ายสินค้า การโปรโมทเพจสินค้า รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆในการทำการตลาด จากวิทยากร นายปัณณทัต สระอุบล ซึ่งข้าพเจ้าได้รับความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรมาใช้ในการลองจัดทำเพจจำหน่ายข้าวแต๋น แนวทางการโปรโมทสินค้า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการติดตามผลผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น โดยกล่าวถึงเกณฑ์สำหรับพิจารณาเพื่อสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น และกล่าวถึงเรื่องการลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ในวันที่ 3 และ 6 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ณ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16 บ้านหนองม่วงใต้ หมู่ 15 ซึ่งการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านน้อยพัฒนา พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสูตรน้ำราดข้าวแต๋น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ขาดเพียงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้มีการให้คำแนะนำ และอธิบายตัวอย่างการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับทางประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องของการปรับปรุงสูตรและการจำหน่ายข้าวแต๋น ทางกลุ่มสมาชิกบ้านน้อยพัฒนาหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีการปรับปรุงน้ำราดเพิ่มเติม คือ ใช้พริกเผามาราดบนข้าวแต๋น ทำให้มีรสชาติที่น่าทานมากขึ้น

การจัดเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมของผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้ครบตามกำหนด ข้าพเจ้าได้มีการแนะนำและส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นในการบันทึกข้อมูลลงระบบให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เสร็จภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตามเวลาที่กำหนด

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ วางแผนงานประจำเดือน เรื่อง 1. การลงพื้นที่ในช่วงท้ายโครงการ 2. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและมีการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 3. การจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ ได้มา 1 บท ในบทต่อมา และมีการสังเคราะห์งาน 4. การจัดแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายในงาน BRICC festival วันที่ 14-26 ธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายและมาแสดงในงาน 5. การเยี่ยมชมให้คำแนะนำชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จากท่านวิทยากร อาจารย์ จิรายุ และอาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การจัดทำ TSI การทำกิจกรรมวันชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และการลงพื้นที่เยี่ยมชมข้าวหมากและข้าวแต๋นจากท่านวิทยากร และเรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากร อาจารย์ จิรายุ และอาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย เ ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก เรื่องการเก็บรักษาแป้งข้าวหมากเพื่อที่จะได้คงรสชาติข้าวหมากให้คงที่ ไม่มีรสที่เปรี้ยวเกินไป และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ให้เป็นไอศกรีมข้าวหมาก จากเนื้อข้าวหมาก น้ำข้าวหมาก การทำวิจัยเรื่องแป้งข้าวหมากเพื่อให้มีรสชาติคงที่และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และในส่วนของข้าวแต๋นท่านวิทยากรแนะนำเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ให้มีความมิดชิด เพื่อรักษาความกรอบของข้าวแต๋น

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และการทำความสะอาดบริเวณวัด โดยข้าพเจ้าได้ร่วมทำความสะอาดห้องน้ำ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับผิดชอบบทที่ 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา โดยมีการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล ดังนี้ ประวัติทั่วไป แผนที่ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และข้อมูลเกษตรกร เป็นต้น

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น กลุ่มนักศึกษาได้รับผิดชอบการประสานงานกับทางชุมชนเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอการทำข้าวแต๋น ตั้งแต่เริ่มขั้นตอน เพื่อให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรการทำข้าวแต๋นได้เข้าใจง่ายขึ้น และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป และผู้ที่มีความสนใจ

กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน ข้าพเจ้าช่วยประสานการรับออเดอร์ข้าวแต๋นให้กับชุมชน ผ่านทาง Application Line และมีการแนะนำช่องทางการขายผ่าน Facebook เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดขยายพื้นที่การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

     

คลิปวิดีโอในการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู