นายธนาธิป เสาวพันธุ์

ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ด้านการผลิต รสชาติ และด้านบรรจุภัณฑ์

-ด้านรสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น โดยการทำน้ำราดบนหน้าข้าวแต๋น เช่น ใส่ผงปาปิก้า เป็นต้น

-ชาวบ้านปั้้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู

-บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจน

-บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่

-บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบันไม่รัดกุมทำให้มีความชื้นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมีความกรอบน้อยลง

-ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

วันที่21 พฤศจิกายน 2564 เป็นการประชุมออนไลน์ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมมีวาระการประชุมเกี่ยวกับแผนงานของเดือนธันวาคม สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำงาน เช่น กิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เตรียมกิจกรรมการรับคำแนะนำจาก ท่านอาจารย์ จิรายุ และ อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา จาก คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และปรึกษาการจะทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ประชุมแบ่งกลุ่มการทำรายงาน หลักสูตรระยะสั้น แบ่งเป็นบทที่ 2, 3, 4 โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการทำ บทที่4 เนื้อหาเกี่ยวกับการยอมรับของข้าวหมากและข้าวแต๋น การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดทำที่บ้านบุลิ้นฟ้า ต.ทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังนี้

การทำกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564

-กิจกรรมการตรวจเยี่ยม การทำข้าวหมาก ข้าวแต๋น โดย ท่านอาจารย์ จิรายุ และ อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา จาก คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และการทำกิจกรรมวันชาติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่ม ที่ได้รับหมอบหมาย ในการจัดทำ บทที่4 เนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตข้าวหมากข้าวแต๋น ปัญหาอุปสรรคของขั้นการผลิต การยอมรับของข้าวหมากและข้าวแต๋น การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาตลาดออนไลน์ มีสมาชิก ดังนี้

1.นางสาว รุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์

2.นายธนาธิป เสาวพันธุ์

3.นายศุภกร วิเศษนคร

4.นายนายพิษณุ อุทธาพงษ์

5.นายอนุชา ตาดวง

โดยจัดทำที่บ้านบุลิ้นฟ้า ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ทาง U2T ทีมทะเมนชัยได้รับเกียรติ จากท่านอาจารย์ จิรายุ และ อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา จาก คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น และให้คำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ทั้งทางด้านบรรจุภัณฑ์ และรสชาติ และการปรับปรุงสูตรเพิ่มรสชาติ ใหม่ ๆ เข้ามา เช่น การทำข้าวหมากจากน้ำกัญชา ข้าวแต๋น หน้า พริกเผา และ การเอาข้าวเหนียวดำมาทำข้าวแต๋น ข้าวแต๋นจากน้ำกัญชา โรยหน้าด้วยใบกัญชา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และ ทางทีมทะเมนชัยได้เสนอการทำข้าวหมากไอศกรีม โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นผู้บันทึกภาพ

เวลา 10.30 น.ข้าพเจ้าและ ทีม U2T ทะเมนชัย ได้ทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำ ที่วัดด่านทองประชาสามัคคี และถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ แก่วัดด่านทองประชาสามัคคี ทางทีมงานได้ร่วมถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 เป็นการปลูกต้นไม้ กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาดห้องน้ำ และข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดห้องน้ำ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี

วันที่1ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้า ได้ถ่ายทำคลิปวีดีโอสัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ณ บ้านแม่สำรวย เชิญรัมย์  บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีคำถามตั้งแต่ การกล่าวถึงความเป็นมาของการมาทำข้าวหมากของกลุ่มชุมชนบ้านหนองตาด ในข้าวหมากมีประโยชน์อย่างไร  เหมาะกับวัยไหน ปัญหาในการทำข้าวหมากเป็นอย่างไร ทำมานานแค่ไหน รายได้จากการทำข้าวหมากเป็นอย่างไร  ปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัญหาอะไรบ้าง มีสูตรและขั้นตอนวิธีการทำเป็นอย่างไร มีผลตอบรับจากการขายเป็นอย่างไร ปัจจุบันจำหน่ายที่ไหนบ้าง บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร อนาคตจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบใด มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง โดยจากคำถามข้างต้น ชุมชนบ้านหนองตาดได้มีการเริ่มทำข้าวหมากจากการที่ชาวบ้านว่างเว้นจากการทำนา และได้รวมกลุ่มกันทำข้าวหมาก ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ U2T ข้าวหมากมีประโยชน์ในการบำรุงร่างกาย การทำข้าวหมากเริ่มแรก ใช้สีขาวธรรมชาติ ต่อมา เริ่มมีการพัฒนา เพิ่มสีสันจากธรรมชาติ และการนำ ข้าวเหนียวดำ มาทำข้าวหมาก ช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับข้าวหมาก ข้าวเหนียวดำ เมื่อทำข้าวหมาก รสชาติจะไม่หวานจนเกินไป เนื้อของเมล็ดข้าวจะ กรุบ ๆ น่ารับประทาน

การทำตลาดออนไลน์ ข้าพเจ้าและทีมทะเมนชัยช่วยกันประชาสัมพันธ์ ด้านการขายผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  Line และข้าพเจ้าได้ ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ การขายทางสื่อออนไลน์ และได้ช่วยดูแลเพจ facebook ของทีมทะเมนชัย แชร์ข้อมูลข่าวของทางทีม และการขายข้าวหมากและข้าวแต๋น ผ่านทาง Facebook ของข้าพเจ้า เพื่อเป็นการขยายตลาดออนไลน์ ให้ผู้คนต่าง ๆ ได้รับทราบถึงข้อมูล ของข้าวหมากและข้าวแต๋น หาก มีผู้สนใจก็สามารถ ติดต่อผ่านทางข้าพเจ้าอีกหนึ่งช่องทาง และข้าพเจ้าจะประสานไปยังกลุ่มชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

หรือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง เพจ facebook U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย โดยตรง สามารถ ออเดอร์เข้ามาได้ตลอด มีบริการจัดส่งนอกเขตชุมชน และ ต่างจังหวัด

ข้าวหมากหลากสี ใช้สีจากวัตถุดิบธรรมชาติ รับประทานเพื่อสุขภาพ มีสรรพคุณมากมาย จะซื้อเป็นของฝาก  ใช้เป็นอาหารว่างในพิธีต่าง ๆ ได้ เช่น งานแต่งงาน งาน บวช เป็นต้น  เนื่องจากข้าวหมากทะเมนชัยมีรสหวาน ทานง่าย  เหมาะกับทุกเพศ

สนใจสั่งซื้อ โทร.095-8466546   เพจ : U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย

อื่นๆ

เมนู