รายงานการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

นางสาววิลาวัณย์ ทดดอน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก โดยเชิญวิทยากรมา 2 ท่านคือ อาจารย์จิรายุ และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา ที่เป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ด้านการอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกตัวแทนจากชุมชนในตำบลทะเมนชัย ณ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ โดยวิทยากรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิต วิธีการดูแลรักษา รวมไปถึงปริมาณของวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก นอกจากนี้ วิทยากรยังได้เสนอถึงการจัดหาหัวเชื้อข้าวหมากให้ทีมสมาชิกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหมากอีกด้วย ทางสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นข้าวหมากได้มอบของฝากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมากให้กับวิทยากรทั้งสองท่านเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการให้คำแนะนำในครั้งนี้ ในช่วงสายของวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานได้เป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำภายในวัด การล้างห้องน้ำนอกจากบริเวณห้องน้ำจะสะอาดน่าเข้าใช้แล้วยังได้บุญกุศลมหาศาลอีกด้วย เพราะได้ชำระล้างสิ่งสกปรก สิ่งที่ไม่ดีให้หายออกไป และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ทำความดีคือ การปลูกดอกไม้บริเวณสวนหย่อมภายในวัด การปลูกดอกไม้เพื่อความร่มรื่นสดชื่นและเพื่อความสวยงาม เวลาที่ผู้คนไปทำบุญที่วัดแล้วมองมาจะได้รู้สึกสบายตา สบายใจและรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้น สามารถไปนั่งพักผ่อนและถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้ได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานได้ทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

สำหรับโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการเพื่อพัฒนาทักษะเดิม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เป็นข้าวหมากและข้าวแต๋น มีจำนวนหมู่บ้านในตำบลทะเมนชัยที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาดังนี้ กิจกรรมการพัฒนาข้าวหมาก มี 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองตาด ม.3 บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 บ้านบริหารชนบท ม.6 บ้านบุลิ้นฟ้า ม.13 และบ้านหนองม่วงใต้ ม.5 ส่วนกิจกรรมการพัฒนาข้าวแต๋น มี 5 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองม่วง ม.4 บ้านหนองน้ำขุ่น ม.11 บ้านบุตาลิด ม.12 บ้านน้อยพัฒนา ม.16 และบ้านใหม่อัมพวัน ม.17 จากการทำกิจกรรม มีผลผลิตที่เกิดขึ้นคือ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ส่วนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นคือ ชาวบ้านมีจุดแข็งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา คือ การแปรรูปและการถนอมอาหาร โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น การทำข้าวหมากข้าวแต๋นจากข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและโภชนาการ สามรถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

การดำเนินงานรายตำบล (TSI) ของตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยจำนวน 17 หมู่บ้าน ที่มีภูมิอากาศเป็นที่ราบลุ่มและโล่งกว้างเหมาะแก่การประกอบอาชีพแบบเกษตรกร และมีเจดีย์ใหญ่คู่เมือง ศาลเจ้าพ่อลือเลื่องคันคูเมืองโบราณ ถิ่นฐานวัฒนธรรม มีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เสริม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมพัฒนาการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เป็นข้าวหมากและข้าวแต๋น กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จัดทำคู่มือ การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และกิจกรรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงกับสถานที่สำคัญในชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้คือเกิดการจ้างงาน ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น มีการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหมากแลข้าวแต๋น มีการออกแบบสีสันและบรรจุภรรฑ์ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย และมีทักษะการอบรมด้านการตลาดออนไลน์

ในช่วงเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น เนื่องจากต้องการให้มีความหลากหลายทางรสชาติของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และพูดถึงปัญหาของกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายงานการทำหลักสูตรระยะสั้น การจัดทำสรุป TSI การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำจากวิทยากร และการเตรียมความพร้อมก่อนการทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยชุมชนจัดทำตลาดออนไลน์และโปรโมทผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยการจัดตั้งทำเพจเฟสบุ๊ค มีการโพสรูปภาพและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นลงในเพจ และมีการแชร์บอกเล่าต่อๆกันไปทั้งผ่านโลกออนไลน์และบอกปากต่อปาก ทำให้มีคนสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งสองมากขึ้น ซึ่งทำให้สมาชิกผู้ผลิตในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม

        

อื่นๆ

เมนู