1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08-การเรียนรู้และขอคำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

HS08-การเรียนรู้และขอคำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564ได้รับมอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ เครือจันทร์ เป็นตัวแทนทีมผู้ปฏิบัติงานHS08ตำบลทะเมนชัย ให้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซด์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร25ชั้น2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวรายงานโดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภายในกิจกรรมได้มีการร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการฯ และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบรรยายเกี่ยวกับตัวอย่างแบบฟอร์มการทำหลักสูตรระยะสั้น และนำเสนอข้อมูลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ของ 11 ตำบล ตำบลทะเมนชัย ได้ดูแลรับผิดชอบให้จัดทำหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น ซึ่งข้าพเจ้าและนางสาวณัฐกานต์ เครีอจันทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการนำเสนอข้อมูลต่อท่านหัวหน้าโครงการ โดยข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทำการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน มีประเด็นนำเสนอ 5 หัวข้อดังต่อไปนี้

  1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตำบล
  2. ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
  3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ
  4. แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
  5. กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิตและนวัตกรรมอะไรและอย่างไร

 

 

เมื่อวันที่1ธันวาคม2564ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประสานงานกับสมาชิกกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก บ้านหนองตาด ม.3 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ทำข้าวหมาก เพื่อถ่ายทำคลิปวิดีโอสาธิตขั้นตอนวิธีการทำข้าวหมากร่วมกับอ.ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน และสมาชิกทีม U2T ตำบลทะเมนชัย จำนวน 5 คน มีการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกกลุ่ม นางวิชนี แกล้วกล้า เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอประกอบกการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากอินทรีย์หลากสี ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักข้าวหมากเพิ่มมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

   

 

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งมีหัวข้อของการทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา(ตำบลทะเมนชัย)

บทที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

บทที่ 4 ประเมินผลโครงการ

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

รูปภาพประกอบ

 

วันที่4ธันวาคม2564ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรมการติดตาม เยี่ยมชม และในคำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ณ บ้านหนองตาด ม.3 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่5ธันวาคม2564 ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ผลจากการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยวิทยากร ได้แก่ อาจารย์จิรายุ และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา อาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผศ.ดร.คัมภีรภาพ อินทะนู หัวหน้าหลักสูตรHS08ตำบลทะเมนชัย ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกกรม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาด ม.3 บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 บ้านบุตาริด ม.12 และบ้านน้อยพัฒนา ม.16 ข้าพเจ้าได้ดูแลรับผิดชอบตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวหมาก บ้านบุลิ้นฟ้า ม.13 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน ได้แก่

1.นางสมบุญ  ปักษา

2.นางสุณี  สลัยรัมย์

3.นางไพรี ซึมรัมย์

4.นางระเบียบ  ภนอมศิลป์

5.นางวิภาดา ซุยรัมย์

ซึ่งมีคำแนะนำจากวิทยากร ดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก

1.แนะนำให้ทางกลุ่มสมาชิกทำการจดวิสาหกิจชุมชน เพื่อขอ อย. (แต่ต้องมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานก่อน)

2.มีการแนะนำให้ทำบัญชีครัวเรือน โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

3.แนะนำให้ทำApplicatiionกลุ่มเกษตรกรเพื่อขยายการตลาดและฐานลูกค้า ทำการตลาดหลายๆระดับเพิ่มมากขึ้นโดยออกแบบและจัดทำรูปแบบแพคเกจจิ้งที่หลากหลายและมีอัตลักษณ์เฉพาะ เช่นการต่อยอด แพคเกจจิ้ง เป็น บรรจุภัณฑ์ “แบบไม้ไผ่”

4.หากอยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก เป็น“ไอศกรีมข้าวหมาก”และ”น้ำข้าวหมากเพื่อสุขภาพ”นั้น สามารถทำได้ แต่ต้องนำน้ำข้าวหมากไปทำการพาสเจอไรซ์(ฆ่าเชื้อ)ในอุณหภูมิต่ำ เพิ่มส่วนผสมของนมเข้าไป เช่น น้ำนมข้าว นมถั่วเหลือง เป็นต้น และต้องใช้สารเพิ่มความคงตัว ซึ่งหาซื้อได้จากอินเทอเน็ต และต้องมีเครื่องทำไอศกรีม

และได้มีการสอบถามถึงปัญหาที่พบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก

1.แป้งข้าวหมากยังไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ มีรสเปรี้ยว มีเชื้อราและหนอน วิทยากรแนะนำว่า “จะค้นหาสูตรวิธีทำแป้งข้าวหมากให้และจะช่วยคิดค้นหาแนวทางแก้ไขต่อไป”

2.ในช่วงฤดูหนาวนั้น ข้าวหมากจะใช้เวลาในการหมักนานกว่าปกติเนื่องจากอุณภูมิต่ำ ทำให้ผลิตข้าวหมากออกเพื่อจำหน่ายได้ช้ากว่าปกติ วิทยากรแนะนำว่า “เมื่อทำข้าวหมากเสร็จให้นำข้าวหมากบรรจุใส่กล่องหรือถังโฟมและนำผ้าชุบน้ำอุ่นปกไว้เพื่อเป็นการเพิ่มอุณภูมิ หรือเป็นการจำลองสภาพอากาศที่อุ่นและห้ามโดนแสงแดดมากจนเกินไปเพราะจะทำให้รสชาติของข้าวหมากมีรสเปรี้ยว

รูปภาพประกอบ

 

  • ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

1.แนะนำให้เพิ่มสีสันของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ใช้สีธรรมชาติร่วมกับสีผสมอาหาร เพิ่มสีสันที่หลากหลาย ทำหน้าหมูหย็องพริกเผา เพิ่มความหลากหลายของรสชาติ เช่น ช็อกโกแลตโรยหน้า โกโก้ผสมน้ำตาลและ อาจจะมีการจะต่อยอดโครงการไวน์โกโก้ เป็นต้น

2.แนะนำช่องทางการจำหน่าย  เพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างเพจออนไลน์ที่มีรูปของผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ

3.ออกแบบโลโก้ให้ชัดเจน (มีคิวอาโค้ด สตอรี่ที่มาของข้าวแต๋น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์)

4.แนะนำให้ขอใบรับรองสินค้า(ใบรับรองข้าวอินทรีย์ปลอดสาร) จะได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

5.น้ำมันสำหรับทอดข้าวแต๋นนั้น ควรเป็น น้ำมันปาล์มเท่านั้น ไม่แนะนำน้ำมันชนิดอื่น

รูปภาพประกอบ :

     

 

 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในผู้ดูแลเพจ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย และได้นำความรู้และทักษะที่ได้จากกิจกรรมการอบรมตลาดออนไลน์ของเดือนที่ผ่านมา ทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของตำบลทะเมนชัย ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เพจ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย facebookส่วนตัว กลุ่มตลาดนัดออนไลน์ตำบลทะเมนชัย กลุ่มตลาดสดออนไลน์ลำปลายมาศ และได้แชร์โพสต์เปิดเป็นสาธารณะ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มีคนรู้จัก”ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของตำบลทะเมนชัย”เพิ่มมากยิ่งขึ้น และได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ จัดโปรโมชั่น จัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยทีมงานจิตอาสาส่งให้ฟรี ในเขตตำบลทะเมนชัย และทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยได้ซื้อ”ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น”เพื่อเป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของตำบลทะเมนชัยให้มีคนรู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น และได้ร่วมกัน ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหมากว่า “ข้าวหมากอินทรีย์ของดีทะเมนชัย” และ ชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นว่า “ข้าวแต๋นอินทรีย์หลากรส”

รูปภาพประกอบ :

                    

 

วันที่5ธันวาคม2564ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม”จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันสำคัญของชาติ “วันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม” ในพื้นที่วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณวัด ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ต้นชาฮกเกี้ยน ต้นหลิวม่วง และต้นพยับหมอก

รูปภาพประกอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู