การลงพื้นที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล บ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาพรวมพบว่า บ้านใหม่อัมพวัน มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทะเมนชัยร่วมกับประชาชน จัดให้มีการคัดกรองผู้ที่เข้า – ออก ภายในหมู่บ้าน โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับการล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

ทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะและที่มีประชาชนร่วมกันจำนวนมาก ได้แก่ วัด ศาลาประชาคม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ไวรัส COVID-19 แก่ชาวบ้าน พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสบู่ให้กับประชาชน

 

การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

-อบรมการสร้างแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ “ข้าวหมาก” ณ ศูนย์ข้าว บ้านบุลิ้นฟ้า ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมกล่าวเปิดงานการอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าวอินทรีย์ คือ “ข้าวหมาก”

 

 

 

-อบรมการสร้างแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ “ข้าวแต๋น” ณ ศาลาประชาคม บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวิทยากร อาจารย์ธารินี วงศ์ศิริศักดิ์ และทีมงาน

1.นางสาวจันทพร แก้วกล้า  บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

2.นางสมจิตร ดารสรัมย์       บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

3.นางทองยุ่น นองศิลป์       บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

4.นางละมุน ดีรับรัมย์          บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

5.นางแดน แซโสม             บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

– อบรมสมาชิกกลุ่มย่อย

เป็นการอบรมเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการทำข้าวแต๋น ณ ศาลาประชาคม บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีบ้านตัวแทนกลุ่ม “บ้านน้อยพัฒนา” เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านที่เข้าอบรมร่วมด้วย

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก
  • ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู