พื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านในเขตตำบลทะเมนชัย เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกัน เดินทางหากันได้สะดวก โดยมีการแบ่งแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านใหญ่เป็นหมู่บ้านย่อย ชาวบ้านต่างก็ออกไปทำงานกันในตอนกลางวัน และกลับมาในช่วงหัวค่ำ ทำให้หมู่บ้านมีความเงียบสงบ จะมีเพียงแต่ผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้าน และบริเวณตำบลทะเมนชัย ยังคงมีการปลูกพืชไร่ ทั้งไร่อ่อย ไร่ข้าวโพด และปลูกผักสวนครัวต่างๆ เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

จุดเด่นของชุมชนในเขตตำบลทะเมนชัย นอกจากจะโดดเด่นเรื่องการปลูกข้าวแล้ว  ยังมีความโดดเด่นทางด้านการหารายได้เสริม  จากการหาอาชีพที่สามารถทำได้ในครัวเรือน  โดยที่ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน เช่น การทอผ้าไหม ที่สร้างรายได้ดีให้กับครอบครัว การทำขนมถั่วตัด ที่เป็นธุรกิจเล็กๆในครัวเรือน  ขายไม้ประดับผ่านสื่อออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สู่การส่งออกไปทั่วประเทศ  มีฟาร์มเห็ดเป็นของตนเอง สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างมากให้กับครอบครัว ผู้สูงอายุที่มีความรู้เรื่องการทำจักสาน ก็หารายได้จากการสานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจำหน่าย เช่น ตะกร้า ไซ ข้อง กระติ๊บข้าว และทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้กำลัง ได้มีกิจกรรมทำยามว่าง  จะได้ไม่เครียด สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นจุดเด่น และเป็นสิ่งที่สร้างรายได้อีกอย่างหนึ่ง

มีปัญหาเรื่องของเสียง และฝุ่นละอองจากรถขนดินที่ทำถนน รวมไปถึงปัญหาแสงสว่างบนท้องถนนที่ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการจัดการขยะ ไม่มีที่ทิ้งขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเผาขยะในชุมชนเกิดขึ้น และในส่วนของตลาดชุมชนที่ไม่มีการจัดให้เป็นระบบ ปัญหาของแหล่งน้ำ มีบ่อกักเก็บน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการนำมาอุปโภคบริโภคของสัตว์ เพราะคนในชุมชนยังมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ ทำให้เข้าฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้ ส่วนมากหมู่บ้านทั้งหมดจะพบปัญหาที่คล้ายๆกัน คือ ปัญหาถนนที่ขรุขระ และปัญหาน้ำที่ขาดแคลน

ปัญหาเรื่องของเสียง และฝุ่นละอองจากรถขนดิน ให้ผู้ประกอบการจัดเส้นทางการเดินรถไม่ให้ผ่านในหมู่บ้านหรือใช้เส้นทางเลี่ยงแทน เรื่องขยะ จัดให้มีการสรรหาพื้นที่ในการถมขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไม่ต้องนำขยะนั้นมาเผาในครัวเรือน ลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้น ปัญหาไฟฟ้า ให้ผู้นำชุมชนทำการยื่นเรื่องไปยังภาครัฐ เพื่อเข้ามาดูแลในส่วนนี้ ปัญหาแหล่งน้ำ อยากให้มีการจัดการขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ส่วนการจัดการกับตลาดชุมชน ต้องการจัดบริบทตลาดให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถเปิดเป็นตลาดที่ขายสินค้าในชุมชนได้อย่างง่าย และหาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชนร่วมด้วย แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐ และผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆด้วย

อื่นๆ

เมนู