พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

เขตหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน บ้านหนองไทร หนองบัว น้อยพัฒนา หนองม่วง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน และยังเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณนอกตัวอำเภอ ทำให้การเดินทางในการที่จะเข้าไปทำการจับจ่ายซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือนต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง อาชีพของคนในชุมชน วัยทำงานส่วนมากก็ออกทำงานนอกพื้นที่ แต่ถ้าเข้าวัยสูงอายุก็จะเลี้ยงหลานอยู่บ้านหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามทุ่งนา และบริบทในชุมชนก็มีบ้านเรือนที่อยู่ติดกัน บ้างก็สร้างรั้วกั้นระหว่างบ้าน บ้างก็ปลูกต้นไม้กั้น บ้านทุกหลังจะมีไม้ยืนต้นอยู่หน้าหรือหลังบ้านเพื่อให้ร่มเงา

จุดเด่นของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านนี้ มีความแตกต่างกัน บ้านหนองไทร บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองบัว มีจุดเด่นในการทำนาข้าว และพืชไร่บางส่วน เช่น ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด เป็นต้น ส่วนบ้านหนองม่วง มีจุดเด่นในเรื่องของการปลูกผักสวนครัว มีการปลูกเพื่อบริโภค และเพื่อจำหน่าย แต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง 4 หมู่บ้านนี้คือ การทำนาข้าวตามฤดู แต่ผลผลิตที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี

บ้านหนองบัวจะมีปัญหาเสียงดัง และฝุ่นละอองจากรถขนดินที่ทำถนนในช่วงนี้ รวมไปถึงปัญหาแสงสว่างบนท้องถนนที่ไม่เพียงพอ และบ้านหนองม่วงจะมีปัญหาด้านการจัดการขยะ ไม่มีที่ทิ้งขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเผาขยะในชุมชนเกิดขึ้น และในส่วนของตลาดชุมชนที่ไม่มีการจัดให้เป็นระบบ บ้านน้อยพัฒนา มีปัญหาของแหล่งน้ำ มีบ่อกักเก็บน้ำที่ไม่เพียงพอ ทำให้เข้าฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้ ส่วนมากหมู่บ้านทั้งหมดจะพบปัญหาที่คล้ายๆกัน คือ ปัญหาถนนที่ขรุขระ และปัญหาน้ำที่ขาดแคลน

ปัญหาเสียงดัง และฝุ่นละอองจากรถขนดิน จัดให้มีการหาเส้นทางในการเดินรถ ที่ไม่ต้องขับผ่านในเขตชุมชน เรื่องขยะ จัดให้มีการสรรหาพื้นที่ในการถมขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไม่ต้องนำขยะนั้นมาเผาในครัวเรือน ลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้น ปัญหาไฟฟ้า นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาแก้ไขปรับปรุง หรือเพื่อแสงสว่างให้มากขึ้น ปัญหาแหล่งน้ำ อยากให้มีการจัดการขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำ ส่วนการจัดการกับตลาดชุมชน ต้องการจัดบริบทตลาดให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถเปิดเป็นตลาดที่ขายสินค้าในชุมชนได้อย่างง่าย แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐ และผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆด้วย

ลิ้งค์วิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู