รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการ (เดือนสิงหาคม)

การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

(HS08)

นางสาวสิรินภา ทะกาเนนะ ผู้ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์“ข้าวหมาก”บ้านหนองตาด หมู่ที่3 โดยได้ติดต่อทางแชทไลน์และโทรสอบถามผลการพัฒนาจากนางสุคนธ์ ซอยรัมย์ หัวหน้ากลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มได้มีการพัฒนาสีสันและรสชาติของข้าวหมากให้มีความแปลกใหม่และโดดเด่นอยู่เสมอ มีการนำสีจากวัตถุดิบธรรมชาติมาปรับใช้ เช่น สีของแก้วมังกร ที่ให้สีชมพู สีของขมิ้นหรือฟักทอง ที่ให้สีเหลือง สีของกระเจี๊ยบ ที่ให้สีแดง และสีของแครอท ที่ให้สีส้ม   เป็นต้น และมีการคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้รสชาติของข้าวหมากคงที่และมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งข้าพเจ้ามีหน้าที่คอยให้คำแนะนำและสืบค้นข้อมูลในการจัดหาวัตถุดิบธรรมชาติที่จะนำมาใช้ทำสีของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม

โดยได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก และได้นำเสนอให้กับกลุ่มสมาชิก ดังนี้

1.จากเดิมที่ทางกลุ่มได้มีบรรจุภัณฑ์แบบถ้วยพลาสติกใสมีฝาปิดอยู่แล้ว แต่พบปัญหาคือ เมื่อข้าวหมากพร้อมรับประทาน จะทำให้เกิดแก๊สในผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ ฝาของบรรจุภัณฑ์เด้งและดีดออก เพราะมีฝาปิดที่ไม่แน่นมิดชิดมากพอ และไม่มีรูสำหรับระบายอากาศภายในผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้สืบค้นข้อมูลและได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของ “ถ้วย/กระปุกเซฟตี้” ที่มีฝาปิดที่แน่นมิดชิด มีรูเล็กๆสำหรับระบายอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันฝาเด้ง ดีดออก ป้องกันน้ำข้าวหมากรั่วเลอะบรรจุภัณฑ์ และทำให้สะดวกต่อการรับประทาน การเก็บรักษาและการขนส่ง

2.บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของ”ถ้วยจากกระบอกไม้ไผ่”

ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น โดยการนำไม้ไผ่มาตัดตามปล้อง ปิดท้ายปล้อง1ด้าน อีก1ด้านทำเป็นรูในลักษณะของถ้วยหรือกระบอก และมีฝาปิดที่ทำจากงานจักรสาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน โดยบรรจุภัณฑ์แบบ”ถ้วยกระบอกไม้ไผ่”นี้จะเอาไว้ใช้สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากเพื่อจัดจำหน่ายในพื้นที่ชุมชน และจำหน่ายเป็นของฝาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและช่วยลดต้นทุนในการผลิต และจะทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน

ภาพประกอบ : 

ภาพที่1. บรรจุภัณฑ์แบบกระบอกไม้ไผ่

ภาพจาก : Page Facebook กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำ ราคาถูก

3.บรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิเมื่อมีการจัดส่งนอกพื้นที่

ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากเมื่อพร้อมรับประทานแล้ว ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็น ด้วยเรื่องของการขนส่งนั้น ในบางพื้นที่การจัดส่งจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ซื้อมีความกังวลในเรื่องของการเก็บรักษาระหว่างการขนส่ง ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้มีการสืบค้นข้อมูลและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการถนอมอาหารและยืดอายุของผลิตภัณฑ์ข้าวหมากเพื่อให้มีรสชาติและกลิ่นที่คงเดิม เช่น การนำถุงฟอยด์เก็บความเย็นมาแพคบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาอุณหภูมิระหว่างที่มีการขนส่ง เป็นต้น

ภาพประกอบ : 

ภาพที่2. ถุงฟอยด์เก็บความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ

ภาพจาก : https://www.sgethai.com/product/aluminum-foil-cooler-bag/

ข้าพเจ้าได้แนะนำสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวหมากบ้านหนองตาด หมู่ที่3 ให้จัดทำบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งสมาชิกกลุ่มบ้านหนองตาดได้มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอยู่แต่เดิมแล้ว เพียงแต่ข้าพเจ้าได้เข้าไปให้คำแนะนำในการเขียนและจดบันทึกให้มีความเรียบร้อยและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใช้บันทึกรายได้หรือยอดขาย-รายจ่ายหรือต้นทุน เพื่อที่จะทำให้สมาชิกกลุ่มทราบถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ทั้งนี้ข้อมูลรายได้-รายจ่ายที่ได้จากการบันทึกจะถูกวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และได้แนะนำให้มีการขยายเครือข่าย การรวมกลุ่มสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีสมาชิกกลุ่มตัวแทนจิตอาสาบ้านหนองตาด เป็นวิทยากรกระบวนการในถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะซึ่งกันและกัน โดยข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานจะจัดทำเป็นหนังสือคู่มือการอบรมอาชีพ และจัดทำสื่อการเรียนรู้เป็นคลิปวิดีโอถ่ายทอดออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในกลุ่ม  และนำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

มีสมาชิกกลุ่มตัวแทนจิตอาสาที่เป็นต้นแบบ ดังนี้

  1. นางสุคนธ์ ซอยรัมย์(หัวหน้ากลุ่ม)
  2. นางสำรวย เชิญรัมย์
  3. นางวิชนี แกล้วกล้า
  4. นางม้วย เภสัชชา
  5. นางลำไย แสนพงษ์
  6. นางพัชรี เภสัชชา

ภาพประกอบ :

ภาพที่3. บัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมาชิกกลุ่มบ้านหนองตาด หมู่ที่3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้คนในชุมชนมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงให้คำแนะนำ ในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสCovid-19 โดยได้ให้คำแนะนำดังนี้

  1. Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม พักอยู่บ้าน หากรู้สึกไม่สบาย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
  2. หมั่นล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลังใช้ห้องน้ำ ก่อน-หลังรับประทานอาหาร หลังใช้มือจับสิ่งของในที่สาธารณะ
  3. เฝ้าระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและสังเกตอาการตนเอง เช่น ไข้สูง ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย

ตลอดทั้งได้ติดตามสอบถามสถานการณ์ภายในชุมชนกับท่านผู้นำชุมชนทั้งทางแชทไลน์และโทรศัพท์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อระดมความคิด ร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่1 เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม โดยมีการสรุปข้อมูลสำคัญรายตำบล ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัย เช่น จำนวนประชากร, สถานที่สำคัญในชุมชน เช่น พระธาตุเจดีย์ทะเมนชัย ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง สถานีรถไฟทะเมนชัย วัด โรงเรียน ตลาด เพื่อนำมาสังเคราะห์-วิเคราะห์ข้อมูล และทำแพลตฟอร์มรายงานเพื่อเตรียมข้อมูลไว้สำหรับจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมระดมความคิด ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในตำบลทะเมนชัยของเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น และจัดอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2564

และได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์”ข้าวหมาก”จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้ว พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ  เหมาะสำหรับวัยทำงาน และผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสามารถนำมาต่อยอดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีก เช่น การระเหยแอลกอฮอล์ออกจากข้าวหมากและนำไปแปรรูปเป็น “ไอศกรีมข้าวหมาก”หรือ”ข้าวหมากเย็น” ซึ่งจะสามารถขยายตลาดสู่นักท่องเที่ยวและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

ภาพประกอบ : 

ภาพที่4. การใช้สีวัตถุดิบธรรมชาติจาก”แก้วมังกร”

ภาพที่5. การใช้สีวัตถุดิบธรรมชาติจาก”ขมิ้น”

ภาพที่6. ผลิตภัณฑ์ที่ได้และเตรียมจัดส่ง

ภาพที่7. ไอศกรีมข้าวหมาก

ภาพจาก : https://www.thethaipress.com/2020/18989/

วิดีโอประกอบ : 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู