หลักสูตร: HS08 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นายอภิวัต สำรวมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋น ตามกลุ่มที่รับผิดชอบ ให้อธิบายด้วยว่า มีระดับการปฏิบัติดีขึ้นอย่างไร เช่น มีการแปรรูปให้มีความหลากหลายสี กลิ่น รสชาติ รูปลักษณะผลิตภัณฑ์ นำข้าวคัดพิเศษที่ได้จากผลผลิตข้าวอินทรีย์และใช้น้ำอัญชันและน้ำใบเตยเป็นพื้นฐานแรกในการปรุงรสน้ำข้าวแต๋น ต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทางรสชาติ  ให้มีความแปลกใหม่ในด้านรูปทรงสามเหลี่ยม รูปหัวใจ แทนที่จะเป็นรูปทรงกลมเพียงอย่างเดียว และได้พัฒนารสชาติด้วยผลไม้ที่มีอยู่ตามฤดูกาลในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมน้ำข้าวแต๋น เช่น การนำน้ำแก้วมังกร (เนื้อสีแดง) ซึ่งมีสีสันที่สวยงามมาแทนน้ำแตงโมในฤดูกาลผลิตที่ไม่สามารถหาแตงโมได้ และแก้วมังกรยังเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ เนื่องจากแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี เมื่อนำมาเป็นส่วนผสมในการทำข้าวแต๋น ทำให้ได้ข้าวแต๋นที่มีสีและรสชาติที่น่ารับประทานมากขึ้น ทั้งยังได้ใช้ธัญพืชที่มีประโยชน์ ได้แก่ งาขาว งาดำ ถั่วเขียวผ่าซีก เมล็ดทานตะวัน มาเป็นส่วนผสมหน้าข้าวแต๋น

แนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย กลุ่มชาวบ้านในกลุ่มทำข้าวแต๋น สมาชิก 5 คน ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ-รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวันรายรับ หรือ รายได้  คือ  เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายได้จากค่าจ้างแรงงาน เงินเดือนดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารหรือจากเงินให้กู้ยืมรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการรายจ่าย หรือ ค่าใช้จ่าย  คือ  คือเงินหรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนกลับมา สิ่งตอบแทนอาจเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าน้ำมัน ค่าหนังสือตำรา เป็นต้น หรือรายจ่าย อาจไม่ได้รับสิ่งตอบแทนคือสินค้าหรือบริการก็ได้ เช่นเงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หนี้สิน  คือภาระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนในอนาคต การชดใช้อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าที่ครอบครัวหรือตนเองมีอยู่  หนี้สินเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีค่าที่ครอบครัวหรือตนเองได้รับมาจากบุคคลหรือแหล่งเงินภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้าน  การกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ การซื้อสินทรัพย์เป็นเงินผ่อนชำระหรือการเช่าซื้อเป็นต้น

แนะนำการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความรับผิดชอบและเพื่อสร้างความยั่งยืนในกลุ่ม  และนำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต 1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง 2.ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึง การพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานที่เหมาะสม 3.ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ รวมถึง การสร้างความพร้อม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น

แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม น่าสนใจ และแก้ไขปัญหาบางอย่างในการผลิต อาจเลือกบรรจุที่เห็นว่าโดดเด่น หาได้ง่าย เป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์ คือการนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความแข็งแรง สวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีและทำให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า การทำหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชั่งตวงวัดหรือนับ 1.การทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม 2.ทำหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร เช่น ป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสง และป้องกันความชื้น เป็นต้น 3.ทำหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนผสม และแหล่งผลิต เป็นต้น 4.ทำให้ตั้งราคาขายได้สูงขึ้น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 5.เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดวางขนส่งและจัดแสดง 6.สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขายและเพิ่มยอดขาย

ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19  โดยอาจอ้างอิงสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยแนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ (ให้อธิบาย) ตลอดทั้งติดตาม สอบถาม ทางไลน์หรือโทรศัพท์

1.ล้างมือบ่อย ๆ – ล้างมือบ่อย ๆ ถูให้สะอาดทุกซอกทุกมุม แนะนำให้ล้างด้วยน้ำสบู่ หรือถ้าเป็นเจลล้างมือก็ต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% วิธีนี้จะช่วยฆ่าเชื้อไวรัสที่อาจแฝงอยู่บนมือของคุณได้

2.เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) – อยู่ให้ห่างจากคนที่จามหรือไอที่ระยะ 1-3 เมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุด เพราะทุกครั้งที่มีการจามหรือไอ จะมีละอองฝอยเล็ก ๆ กระจายออกมาจากจมูกหรือปาก ซึ่งอาจมีไวรัสโคโรน่าหรือไวรัสชนิดอื่น ๆ ตามมาก็ได้ ถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่จามหรือไอมากเกินไป คุณก็จะสูดเอาฝอยละอองที่ว่านี้เข้าไป และถ้าคนที่จามหรือไอมีเชื่อ COVID-19 คุณก็จะมีโอกาสติดแน่นอน นอกจากนี้ Social Distancing ก็ยังหมายถึงการลดกิจกรรมทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแน่นหนา และเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันมาก ๆ (mass gathering) ด้วย

3.เลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก – มือที่เราหยิบจับสิ่งของอาจจะสัมผัสไวรัสโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งเมื่อไวรัสปนเปื้อนมาแล้วก็จะแพร่เชื้อผ่านตา จมูก หรือปากของเรา ทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายและคุณป่วยได้ ดังนั้นอย่าจับตา จมูก และปากโดยที่ไม่ได้ล้างมือเป็นอันขาด

4.ปิดปากและจมูกเมื่อจามหรือไอ – สอดส่องดูแลสุขอนามัยของคุณและคนใกล้ตัว ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่จามหรือไอ จากนั้นก็ให้ทิ้งทันที เพราะฝอยลออองจากการจามหรือไอเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสชั้นดี ซึ่งหากคุณทำตามนี้แล้วก็จะป้องกันผู้คนรอบข้างไม่ให้ติดไข้ ติดหวัด หรือติด COVID-19 จากคุณได้

5.ถ้ามีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ให้พบแพทย์ทันที – ถ้ารู้สึกไม่สบายให้อยู่บ้านเท่านั้น ถ้ามีไข้ ไอ และอาการหายใจลำบากให้พบแพทย์ทันที แนะนำให้โทรสอบถามทางโรงพยาบาล

ก่อนเพื่อขอคำแนะนำและแนวทางกางปฏิบัติตัวเพื่อปกป้องตัวคุณเองและป้องกันไม่ให้คนอื่นติดเชื้อ

6.เลี่ยงการเดินทาง – เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ถ้าจะให้ดีอยู่แต่บ้านจะปลอดภัยที่สุด

7.ดูแลตัวเองเมื่อออกนอกบ้าน – สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้า MRT, BTS รถเมล์ รถจักรยานยนต์ หรือแม้กระทั่งแท็กซี่กับแกรบ (Grab) พกเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อทำความสะอาดมือที่สัมผัสกับราวโหนรถเมล์ ที่จับบนรถไฟฟ้า และรถบริการส่วนบุคคลต่าง ๆ

8.เลี่ยงการใกล้ชิดกับสัตว์ – ไม่ควรใกล้ชิดหรือสัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยไม่มีการป้องกัน เพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้

9.ใส่ใจเรื่องการทานอาหาร – กินอาหารที่สุกและสะอาด ห้ามแชร์อาหาร หรือใช้ช้อนส้อม จานชาม และหลอดเดียวกัน กินอาหารจานเดียวของใครของเรา

10.รักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ – รักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง 5 หมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

11.พบใครไม่กักตัว โทรแจ้งสายด่วนควบคุมโรคทันที – หากเพื่อนบ้านของคุณเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่กักตัว 14 วัน สามารถโทรแจ้งสายด่วนควบคุมโรคได้ทันทีที่ 1422 แต่หากโทรไม่ติดให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแทน

12.ติดตามข่าวสารและให้ความรู้พนักงาน – สำหรับเจ้าของธุรกิจ ควรติดตามข่าวสารและอัพเดตข้อมูลเป็นประจำเพื่อให้ความรู้พนักงานในการดูแลและป้องกันตัวเองจาก COVID-19 อย่างถูกต้อง รวมถึงแจ้งแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในการรับมือ COVID-19 ของร้านเพื่อลดความตื่นตระหนักวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าทั้ง 12 ข้อนี้จะช่วยลดความเสี่ยง COVID-19 ได้บางส่วนเท่านั้นหากทุกคนไม่ปฏิบัติตามและเฝ้าระวัง แล้วโอกาสที่เชื้อโควิดจะแพร่กระจายก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิม ดังนั้นฝากให้เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้อ่านทุกคนทำตาม 12 ข้อนี้ พร้อมกับดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อให้ประเทศไทยของเราเข้าสู่การแพร่ระบาดในระยะที่ 3 ช้าที่สุด

ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงาน เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 การลงพื้นที่ในชุมชนในตำบลทะเมนชัยลงพื้นที่สำรวจจากแบบฟอร์มที่ 01,02,06 ลงสำรวจในพื้นที่ชุมชนการเป็นอยู่ของชาวบ้านและสภาพแวดล้อมของชุมชนและการทำอาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำเกษตรกรรมและสำรวจเกี่ยวกับการรับมือและการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด -19 หลังจากการสำรวจในพื้นที่ชุมชนก็ได้ออกสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนสิ่งที่ขึ้นชื่อในตำบลทะเมนชัยคือข้าวอินทรีย์และชาวบ้านพากันลงมติกันว่าจะทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนคือ ข้าวหมากและข้าวแต๋นจากนั้นก็มีวิทยากรชำนาญในการทำผลิตภัณฑ์ทั้ง2ชนิดทำให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมอบรมและลงมือทำเองจึงทำให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่เข้าร่วมการอบรมกลับนำไปทำในชุมชนของตัวเองได้และจัดทำวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 เช่น การทำเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่วัด ตลาดและที่พักอาศัย การเดินรณรงค์เชิญชวนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์การดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคCovid-19 การติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีน และจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อติดบริเวณวัด ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงานวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม  หัวใจสำคัญของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือ การป้องกันและรักษาคุณภาพอาหารด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเมื่อบรรจุภัณฑ์สามารถทำหน้าที่เป็นพาหะนำส่งไปยังจุดขายด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างดี ณ สถานที่จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ต้องแปลงกายทำอีกหน้าที่หนึ่ง คือ การช่วยส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ซึ่งอาจเป็นตลาดในหมู่บ้าน ในเมือง หรืออาจจะไปขายถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต ความสามารถที่จะช่วยชักชวนเชื้อเชิญอย่างเงียบอย่างเงียบๆ ให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้านี้เป็นบทบาทของการออกแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1.โครงสร้าง เป็นการออกแบบทางด้านเทคนิคและทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นกระบวนการบรรจุใส่ การรักษาคุณภาพด้วยการประเมินอายุของอาหาร (Shelf Life) และการป้องกันที่เหมาะสมต่อการขนส่งและการกระจายสินค้า 2.กราฟิก เป็นการออกแบบรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อและสื่อความหมายให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งสามารถโน้มน้าวให้เกิดการสั่งซื้อ การออกแบบกราฟิกจะเน้นในเรื่องของการตกแต่งรูปลักษณ์ด้วยภาพพจน์ที่สร้างความประทับใจซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ข้าวหมากหรือข้าวแต๋น) จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้ว พบว่ามีความสนใจในกลุ่มลูกค้าจึงมีความเหมาะสม เพราะทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนขายดีได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดือนที่แล้วจึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู