บทความ

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (มีนาคม-กรกฎาคม)  ดังนี้ ตำบลทะเมนชัย มีหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต ได้แก่ เทศบาลตำบลทะเมนชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัยมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มและโล่งกว้างเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือ             

         1. การส่งเสริมอาชีพ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ข้าวหมากและข้าวแต๋น  

         2. การจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การทำเกษตรปลอดสาร        

         3. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จัดทำคู่มือ และการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์  

         4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว คือ จัดทำผังเมืองเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชน 

    เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ 1.เกิดการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้และลดต้นทุนในการผลิต โดยการนำข้าวอินทรีย์ของชุมชนที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. มี Facebook fanpage ทำให้เกิดช่องทางจำหน่ายออนไลน์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  3. คิดค้นพัฒนาสูตรเพิ่มเพื่อให้มีสีสันโดดเด่นและมีรสชาติอร่อยคงที่เพื่อเพิ่ม จุดเด่น เอกลักษณ์และรายได้ให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

           

ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของบ้านหนองม่วงใต้ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยมีระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากอยู่ในระดับยังไม่มีการพัฒนา คือ ยังอยู่ในช่วงของการทดลองรสชาติผลิตภัณฑ์ให้มีความหวานที่คงตัว และการพัฒนาสีใหม่ๆ  ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า และสีแดง 

แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม น่าสนใจ และแก้ไขปัญหาบางอย่างในการผลิต อาจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เห็นว่าโดดเด่น หาได้ง่าย เป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มข้าวหมากบ้านหนองม่วงใต้ใช้บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุข้าวหมากเป็นการใช้กระปุกพลาสติกแบบฝาปิด และจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นแบบกระปุกฝาล็อกเพื่อสะดวกในการขนส่ง ยังมีการออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนที่มีอยู่และหาได้ง่าย คือ ใบตอง ใบสัก ใบบัว ฯลฯ เนื่องจากตอนนี้สมาชิกยังมีการใช้กระปุกพลาสติกในการบรรจุภัณฑ์อยู่

     

ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงานวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เกิดการระบาดหนักทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนได้ จึงได้มีการประชุมออนไลน์วางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้าวหมาก จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แล้วพบว่า ในอินเตอร์เน็ตมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น กระปุกฝาปิด กระปุกฝาล็อก รูปแบบการห่อใบตอง ใบสักหรือใบบัว  และการตลาดทางเฟสบุ๊คเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มจำนวนช่องการจำหน่ายได้ จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

มีการแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย  ได้แนะนำกลุ่มข้าวหมากบ้านหนองม่วงใต้ โดยมีสมาชิก 5 คนได้แก่

     1.นางดาวเรือง  เดือนแจ้ง    2.นายกิตติภูมิ  เพียรไลย์

     3.นายอภิวัฒน์ โยเหลา        4.นายประสาน แอบไธสง 

     5.นางบุญมี เหมาะทอง

มีการแนะนำให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนอย่างง่ายคือ ให้ทำรูปแบบเป็นตารางดังภาพ

 โดยให้บันทึกตามนี้

          1.เริ่มบันทึกรายการรับรายจ่ายในแต่ละวันโดยแบ่งรายการออกเป็นวันในแต่ละเดือน กำหนดให้มีช่องรายการรับและจ่าย ชื่อรายการ และจำนวนเงินที่รับหรือจ่ายนั้น ๆ ด้วย รวมทั้งควรมีช่องระบุหมายเหตุที่สามารถทำให้ผู้บันทึกเข้าใจได้ง่ายด้วย

2.ลงบันทึกรายการรับ รายจ่าย ภายใน 3 วัน นับแต่เกิดรายการนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้

3.บันทึกรายรับ รายจ่ายควรแนบหลักฐานที่เป็นการรับหรือจ่ายเงินออกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ หลักฐานการรับหรือจ่ายเงินอื่น ๆ แต่ต้องคำนึงถึงรายการทุกชนิดที่จะนำมาบันทึกรายการในแต่ละวันนั้น

4.วันสุดท้ายของแต่ละเดือนให้สรุปยอดบัญชีทั้งรายรับและรายจ่ายจากนั้นเราก็จะรู้รายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของเรา

แนะนำการรวมกลุ่มสมาชิกข้าวหมากในตำบลทะเมนชัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ความรับผิดชอบหน้าที่ในกลุ่มว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นระบบระเบียบในกลุ่ม  นำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19  โดยอาจอ้างอิงสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยแนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1 ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในตำบลทะเมนชัย และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า โดยการกวาดฝุ่นลานทีชาวบ้านไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ถูพื้นห้องที่ใช้เก็บอุปกรณ์ และเช็ดโต๊ะเก้าอี้ที่ชาวบ้านไว้ใช้นั่งทำกิจกรรม

2 ได้มีการบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำสบู่ เพื่อแจกจ่ายในชาวบ้านในชุมชนไว้ใช้ป้องกันโรคระบาย

3 มีการเดินรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านในชุมชน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การทำวิดีโอเชิญชวน แพทย์ประจำโรงบาลสุขภาพตำบลได้มาให้ความเข้าใจและผลดีของการฉีดวัคซีน และยังมีการเข้าไปเชิญชวนชาวบ้านตามครัวเรือน

4 มีการแนะนำการทำน้ำกระชาย เพื่อดูแลตัวเองและคนในครอบครัวในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มีส่วนผสมดังนี้ กระชายขาว 500 กรัม น้ำอุ่น 1500 มิลลิลิตร น้ำผึ้ง 150 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 120 กรัม 

วิธีทำ 1.ล้างกระชายด้วยน้ำเปล่าสองน้ำ(สองครั้ง)ล้างด้วยน้ำเกลือหนึ่งน้ำ

2. หันกระชายเป็นแว่นๆ หรือชิ้นเล็กๆใส่ลงในเครื่องปั่นเติมน้ำอุ่นแล้วปั่น

3. เมื่อกระชายปั่นเข้ากับน้ำ จะมีฟองให้ตักฟองออก เนื่องจากฟองทำให้น้ำกระชายขมได้

4. งวดเสร็จแล้วกรองน้ำกระชายปั่นด้วยกระชอนหรือผ้าขาว ถ้าน้ำกระชายยังมีฟองให้ตักฟองออกจนหมด

5. ใส่น้ำผึ้งน้ำมะนาวคนให้เข้ากันชิมรสปรุงรสเพิ่มตามชอบ

6. ตักใส่แก้วพร้อมดื่มหรือใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้

   

 

ลิงค์ปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม

  

อื่นๆ

เมนู