บทความเดือนสิงหาคม
นายเจษฎา บุญไพโรจน์
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (มีนาคม-กรกฎาคม) โดยสรุป ดังนี้ โดยตำบลทะเมนชัย มีหมู่บ้านจำวนวน 17 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต ได้แก่ เทศบาลตำบลทะเมนชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัยมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มและโล่งกว้างเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านได้มีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยังยืน มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือ
1. การส่งเสริมอาชีพ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ข้าวหมากและข้าวแต๋น
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การทำเกษตรปลอดสาร
3. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จัดทำคู่มือ และการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว คือ จัดทำผังเมืองเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชน

เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ได้แก่

1.เกิดการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้และลดต้นทุนในการผลิต โดยการนำข้าวอินทรีย์ของชุมชนที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
2. คุณมี Facebook fanpage ทำให้เกิดช่องทางจำหน่ายออนไลน์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 3. คิดค้นพัฒนาสูตรเข้ามาเพื่อให้มีสีสันโดดเด่นและมีรสชาติอร่อยคงที่เพื่อเพิ่ม จุดเด่น เอกลักษณ์และรายได้ให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของบ้านหนองม่วงใต้ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยมีระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากอยู่ในระดับยังไม่มีการพัฒนา คือ ยังอยู่ในช่วงของการทดลองรสชาติผลิตภัณฑ์ให้มีความหวานที่คงตัว และการพัฒนาสีใหม่ๆ ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า และสีแดง
แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม น่าสนใจ และแก้ไขปัญหาบางอย่างในการผลิต อาจเลือกบรรจุที่เห็นว่าโดดเด่น หาได้ง่าย เป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มข้าวหมากบ้านหนองม่วงใต้ใช้บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุข้าวหมากเป็นการใช้กระปุกพลาสติกแบบฝาปิด และจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นแบบกระปุกฝาล็อกเพื่อสะดวกในการขนส่ง ยังมีการออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนที่มีอยู่และหาได้ง่าย คือ ใบตอง ใบสัก ใบบัว ฯลฯ


ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงานวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เกิดการระบาดหนักทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนได้ จึงได้มีการประชุมออนไลน์วางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน


สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้าวหมาก จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แล้วพบว่า ในอินเตอร์เน็ตมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น กระปุกฝาปิด กระปุกฝาล็อก รูปแบบการห่อใบตอง ใบสักหรือใบบัว และการตลาดทางเฟสบุ๊คเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มจำนวนช่องการจำหน่ายได้ จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป
มีการแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย ได้แนะนำกลุ่มข้าวหมากบ้านหนองม่วงใต้ โดยมีสมาชิก 5 คนได้แก่
1.นางดาวเรือง เดือนแจ้ง 2.นายกิตติภูมิ เพียรไลย์
3.นายอภิวัฒน์ โยเหลา 4.นายประสาน แอบไธสง
5.นางบุญมี เหมาะทอง
มีการแนะนำให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนอย่างง่ายคือ ให้ทำรูปแบบเป็นตางรางดังภาพ

โดยให้บันทึกตามนี้
1.เริ่มบันทึกรายการรับรายจ่ายในแต่ละวันโดยแบ่งรายการออกเป็นวันในแต่ละเดือน กำหนดให้มีช่องรายการรับและจ่าย ชื่อรายการ และจำนวนเงินที่รับหรือจ่ายนั้น ๆ ด้วย รวมทั้งควรมีช่องระบุหมายเหตุที่สามารถทำให้ผู้บันทึกเข้าใจได้ง่ายด้วย
2.ลงบันทึกรายการรับ รายจ่าย ภายใน 3 วัน นับแต่เกิดรายการนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้
3.บันทึกรายรับ รายจ่ายควรแนบหลักฐานที่เป็นการรับหรือจ่ายเงินออกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ หลักฐานการรับหรือจ่ายเงินอื่น ๆ แต่ต้องคำนึงถึงรายการทุกชนิดที่จะนำมาบันทึกรายการในแต่ละวันนั้น
4.วันสุดท้ายของแต่ละเดือนให้สรุปยอดบัญชีทั้งรายรับและรายจ่ายจากนั้นเราก็จะรู้รายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของเรา

แนะนำการรวมกลุ่มสมาชิกข้าวหมากในตำบลทะเมนชัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ความรับผิดชอบหน้าที่ในกลุ่มว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นระบบระเบียบในกลุ่ม นำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 โดยอาจอ้างอิงสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยแนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1 ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในตำบลทะเมนชัย และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า โดยการกวาดฝุ่นลานทีชาวบ้านไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ถูพื้นห้องที่ใช้เก็บอุปกรณ์ และเช็ดโต๊ะเก้าอี้ที่ชาวบ้านไว้ใช้นั่งทำกิจกรรม
2 ได้มีการบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำสบู่ เพื่อแจกจ่ายในชาวบ้านในชุมชนไว้ใช้ป้องกันโรคระบาย
3 มีการเดินรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านในชุมชน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การทำวิดีโอเชิญชวน แพทย์ประจำโรงบาลสุขภาพตำบลได้มาให้ความเข้าใจและผลดีของการฉีดวัคซีน และยังมีการเข้าไปเชิญชวนชาวบ้านตามครัวเรือน
4 การดูแลสุขภาพจิตช่วงการระบาดของโควิด-19 ข้อมูลจาก “Mental health and psychosocial considerations during COVID-19 outbreak” โดยองค์การอนามัยโลก แนะนำว่า
ดูแลตนเองในช่วงเวลนี้ โดยพักผ่อนให้พียงพอ ทานอาหารให้เพียงพอและถูกสุขอนามัย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างต่อเนื่อง อาจลองทำงานอดิเรกใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน
ไม่ตีตราหรือเรียกผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 ด้วยถ้อยคำรุนแรง ช่น “ไอ้โควิด” “ครอบครัวโควิด” หรือ “ตัวเชื้อโรค” พราะเขาเป็นเพียง “คนที่ป่วยด้วยโควิด” เท่านั้น ซึ่งหลังจากหายป่วยจากแล้วพวกเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ลดการดู การอ่าน หรือการฟังข่าวที่ทำให้รู้สึกวิตกกังวลเกินไป ไม่หลงเชื่อข่าวลือ เลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น ช่น องค์กรอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
อัพดทข้อมูลเกี่ยวกับโรคพียง 1-2 ครั้งต่อวันเท่านั้น เพราะกระแสข่าวต่าง ๆ ที่หลั่งไหลมาเร็ว ตลอดวลาสามารถทำให้ทุกคนรู้สึกกลัวกังวลได้ง่ายๆ การอ่านซ้อมูลจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ จะช่วยให้คุณแยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวลือ ซึ่งข้อก็จริงช่วยลดความวิตกกังวลได้
ปฏิบัติตามชั้นตอนเพื่อป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักอย่างเคร่งครัด (เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ไม่เอามือแตะหน้า ไอจามปิดปาก อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง จากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งกักตัวเมื่อเจ็บป่วย) เพื่อเสริมสร้งความเชื่อมั่นของตนเองในการป้องกันโรค
ปกป้องตนเองและช่วยหลือผู้อื่น แบ่งปันในสิ่งที่ทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้บน ผู้บกพร่องทางสติปัญญา
หาโอกาสในการพูดถึงเรื่องราวในเชิงบวกของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 เช่น การแชร์เรื่องราวของ ผู้ที่หายป่วย หรือเรื่องราวของผู้ที่เคยดูแลผู้ป่วยจนหายดีแล้ว
ให้เกียรติผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขที่กำลัง รักษาผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ลิงค์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู