1) ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านใหม่อัมพวัน โดยมีการรวมกลุ่มของตัวแทนชาวบ้านที่เข้าอบรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สูตรคงที่เพื่อรักษารสชาติให้อร่อยและตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค และการออกแบบสีสันให้โดดเด่น โดยมีการนำสีจากวัตถุดิบของธรรมชาติมาผสมผสานเพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีเหลืองจากฟักทอง สีม่วงจากอัญชัน สีแดงจากแตงโม เป็นต้น รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น โดยให้กลุ่มตัวแทนเลือกแบบที่จะนำมาใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์

 

2) มีการแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน บ้านใหม่อัมพวัน โดยมีสมาชิกกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ดังนี้

1.นางสาวจันทพร แก้วกล้า  บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

2.นางสมจิตร ดารสรัมย์       บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

3.นางทองยุ่น นองศิลป์        บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

4.นางละมุน ดีรับรัมย์          บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

5.นางแดน แซโสม              บ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17

โดยมีการแนะนำ ให้ความรู้ แก่กลุ่มตัวแทนชาวบ้านจัดทำบัญชีครัวเรือน 1.แบ่งสมุดบัญชีด้านรับกับด้านจ่าย 2.บันทึกบัญชีทุกครั้ง 3.ปิดรายการบัญชีประจำวัน 4.รับรู้เงินคงเหลือจากสมุดบัญชี 5.วางแผนใช้จ่ายเงินจากสมุดบัญชี 6.ทำเหมือนกันทุกวันลงบัญชีจนครบ 1 เดือน

3) แนะนำการรวมกลุ่มสมาชิกข้าวแต๋น ให้กับชาวบ้านที่สนใจในการทำผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้อีก 1 ทางเลือกให้กับชาวบ้าน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ และเพื่อสร้างความยั่งยืนในกลุ่ม  และนำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

4) แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม น่าสนใจ และแก้ไขปัญหาบางอย่างในการผลิต อาจเลือกบรรจุที่เห็นว่าโดดเด่น หาได้ง่าย เป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น

5) ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19  โดยสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาด โดยแนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ

  1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  2. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  4. ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  5. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  6. สังเกตอาการของตัวเองเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  7. หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

ตลอดทั้งติดตาม สอบถาม ทางไลน์หรือโทรศัพท์

 

 

7) ประชุมสมาชิกทีมตำบลทะเมนชัย เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (มีนาคม-กรกฎาคม) โดยมีการสรุปข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแพลตฟอร์มรายงาน จากข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และข้อมูลจาก อบต.ทะเมนชัย เทศบาลตำบลทะเมนชัย โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดทำแพลตฟอร์ม โดยมีการออกแบบและนำข้อมูลมาบันทึกลงให้สมบูรณ์

8) ประชุมสมาชิกทีมตำบลทะเมนชัยร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564

9) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้ว พบว่า ข้าวแต๋นเหมาะใส่ภาชนะแบบกระปุกใส เพราะสะดวกต่อการรับประทานและการพกพา ไม่ทำให้ตัวของข้าวแต๋นแตกหักง่าย จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

(ตัวอย่างการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น)

(ตัวอย่างบรรจุภรรณผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น)

อื่นๆ

เมนู