บทความประจำเดือนสิงหาคม

1) ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่รับผิดชอบ  มีระดับการปฏิบัติดีขึ้นมีการแปรรูปให้มีความหลากหลายทั้งสีที่มาจากสมุนไพรในพื้นที่ กลิ่นหอมของสมุนไพร รสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รูปลักษณะผลิตภัณฑ์มีการปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2) แนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย  ให้กับสมาชิกาวแต๋นบ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แนะนำว่า

-1) แยกประเภทของรายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ละประเภทออกมา อาจใช้สมุดบัญชีที่มีขายตามร้านทั่วไป หรือหาสมุดมาตีเส้น แบ่งออกเป็นแถวในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อจดรายการ

-2) กำหนดรหัสประเภทของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้สรุปประเภทของค่าใช้จ่าย

-3) เริ่มจากยอดเงินสดยกมา หรือ เงินทุนตั้งต้น แล้ว บวก ด้วยรายได้ หัก ด้วยค่าใช้จ่าย และแสดงยอดคงเหลือไว้

-4) นำรายการที่เป็นบัญชีประเภทเดียวกัน รวมยอดเข้าด้วยกัน แล้ว แยกไปสรุปไว้ต่างหาก โดยสรุปยอดตามแต่ต้องการ เช่น เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน เป็นต้น

3) แนะนำการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความรับผิดชอบ และเพื่อสร้างความยั่งยืนในกลุ่ม  และนำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

4) แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม น่าสนใจ และแก้ไขปัญหาบางอย่างในการผลิต อาจเลือกบรรจุที่เห็นว่าโดดเด่น หาได้ง่าย เป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น

5) ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 โดยอ้างอิงสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยแนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หากจามหรือไอใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูก เป็นต้น ตลอดทั้งติดตาม สอบถาม ทางไลน์และโทรศัพท์

7) ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงาน เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (มีนาคมกรกฎาคม) โดยมีการสรุปข้อมูล  สังเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแพลตฟอร์มรายงาน และอื่นๆ

8) ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงานวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564

9) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้ว พบว่าถุงกระดาษซิปล็อกมีความเหมาะสม เพราะสวยงามทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู