โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

                                                              สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ
นายรัฐสิทธิ์ ปัฏฐา  บัณฑิตกพร
.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

          การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีโครงการต่างๆมากมายที่สำนักงานต้องการรับผิดชอบ การทำงานจึงไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตนเอง การทำงานจึงจะมีการรับผิดชอบหลายส่วนและทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้

ในส่วนของการปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการเอามื้อสามัคคี ณ บ้านดอนลอย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในพื้นที่
ในงานยังมีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย เช่น การปลูกต้นไม้ การปล่อยปลา เป็นต้น หน้าที่หลักก็คือจัดเตรียมสถานที่ภายในงาน ถ่ายภาพกิจกรรม ปัญหาที่พบเนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจทำให้เป็นการเสี่ยงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ข้อแสนอแนะออยากให้มีการคัดกรอกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัดมากกว่านี้ จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมโครงการการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมอำเภอลำปลายมาศ ชั้น 2 การประชุมใน ครั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดประชารัฐ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่มีช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้ถ่ายภาพกิจกรรม รับลงทะเบียน และจัดเตรียมข้าวกล่อง ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม ปัญหาที่พบคือผู้ประกอบไม่มีตลาดขาย ข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการจัดทำเพจ ขายออนไลน์ ในช่วงนี้ หลังจากนั้นได้ทำการแจกต้นไม้ให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จะมีเป็น ต้นมะพร้าว ต้นฝรั่ง ต้นส้มโอ ฯลฯ แจกทั้งหมด 74 หมู่บ้าน จะมีเป็น บ้านหนองไทร ตำบลทะเมนชัย บ้านกะทิง ตำบลหินโคน บ้านหนองเฒ่ากา ตำบลโคกสะอาดเป็นต้น ส่วนการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายพี่พัฒนาการเป็นคนจัดทำ ผลลัพธ์ที่ได้ค่อยข้างดี ปัญหาหรืออุปสรรคไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการแจกจ่ายในครั้งนี้ ส่วนข้อเสนอแนะอยากให้จัดแจกไปทีละตำบลเผื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด จากนั้นก็ตรวจสอบ แก้ไข เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เอกสารก็จะมีเป็น เอกสารขอนุมัติโครงการ เอกสารรายงานขอซื้อ เอกสารรายงานผลพิจารณา เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ เป็นต้น และยังได้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย ผลตอบรับที่ได้ค่อยข้างดี ปัญหาที่พบรายชื่อตกหล่อนบ้าง ชื่อไม่ตรงกับบัตรบ้าง  และเจ้าหน้าที่พัสดุยังได้มอบให้คีย์ข้อมูลลงในระบบ egp หรือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะคีย์ข้อมูลแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรรมการ การจัดทำร่างเอกสารหนังสือเชิญชวน รายชื่อผู้ที่เสนอราคา และจัดทำประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปัญหาที่พบในการจัดทำจะเป็นปัญหาที่ระบบ egp เพราะระบบนั้นค่อยข้างล้มบ่อยมากเกินไป เสนอแนะอยากให้ทางส่วนกลางปรับปรุง แก้ไข ให้ระบบใช้งานได้อย่างรื่นไหลมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อปฏิบัติสำนักงาน คือ สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

           

            

             

อื่นๆ

เมนู