การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายรุจิรงค์ เรืองคง

          ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของชุมชนบ้านบุแปบ จากการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของชุมชนบ้านบุแปบนั้นพบว่า กลุ่มตัวแทนได้มีการทดลองทำข้าวหมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก และได้ทดลองนำสีจากธรรมชาติมาใช้ทำสีข้าวหมาก เช่น สีเขียวจากใบเตย สีม่วงจากดอกอัญชัน ทำให้ได้ทั้งสีและกลิ่นหอมจากใบเตยและได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ (packaging) ของข้าวหมากให้ผลิตภัณฑ์ดูมีความสวยงาม ทันสมัยและน่ารับประทาน จึงทำให้สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

แนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย  ได้แนะนำกลุ่มข้าวหมากบ้านบุแปบ โดยมีสมาชิก 5 คนได้แก่

1.นางสุภาพ ซอนรัมย์               2.นางบุพผา  แช่มรัมย์

3.นางสมปอง นาดี                 4.นางดาวเรือง  สุดสายเนตร

5.นางประณี ซึมรัมย์

โดยมีการแนะนำให้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนอย่างง่ายตามรูปแบบดังนี้

 

 

คำอธิบายสำหรับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ช่องวัน/เดือน/ปี ให้บันทึกวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและรายจ่ายเงินเกิดขึ้น โดยลงบันทึกให้เป็นปัจจุบันหรือภายใน 3 วัน นับตั้งแต่เกิดรายรับหรือรายจ่ายนั้น ๆ เพื่อให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องมากที่สุด และเป็นการลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้

2) ช่องรายการ ให้บันทึกรายละเอียดของรายรับ เช่น รายได้จากการขายสินค้า หรือรายจ่าย เช่น ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ โดยรายการดังกล่าวควรแนบหลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จการจ่ายเงิน เพื่อใช้อ้างอิงถึงการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีได้ในภายหลัง

3) ช่องรายรับ-รายจ่าย ให้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามาหรือจ่ายออกไป ให้ตรงกับรายละเอียดของแต่ละช่องรายการ

4) ช่องหมายเหตุ มีไว้สำหรับบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถทำให้ผู้บันทึกเข้าใจได้มากขึ้น

5) ช่องสรุปรวมบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้คำนวณยอดเงินรวมแล้วบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับและจำนวนเงินที่จ่ายออกไป จะทำให้ทราบถึงยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือน

แนะนำการรวมกลุ่มสมาชิกข้าวหมากในชุมชนบ้านบุแปบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ความรับผิดชอบหน้าที่ในกลุ่มว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง เพื่อสร้างความยั่งยืนกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมในการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก โดยการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระปุกฝาล็อคเชฟตี้ ช่วยป้องกันการเสื่อมของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มอายุในการเก็บรักษา และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังสะดวกต่อการจัดส่งสินค้าเหมาะกับการขายในรูปแบบออนไลน์

ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19  โดยอาจอ้างอิงสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยแนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

  1. ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
  2. หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ
  3. ล้างมือด้วยการฟอกสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที
  4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ / จาม
  5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
  6. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
  7. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  8. สังเกตคนรอบตัวและระมัดระวังตัวเอง
  9. หากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และไข้สูง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงานวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เกิดการระบาดหนักทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนได้ จึงได้มีการประชุมออนไลน์วางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้ว พบว่า มีบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามาสามารถนำมาแปรรูปได้ เช่น กระบอกไม้ไผ่ กะลา เป็นต้น มีความเหมาะสม เพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงาน เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน (มีนาคม-กรกฎาคม) โดยสรุป ดังนี้ โดยตำบลทะเมนชัย มีหมู่บ้านจำวนวน 17 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต ได้แก่ เทศบาลตำบลทะเมนชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัยมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มและโล่งกว้างเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านได้มีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยังยืน มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือ  การท่องเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน คือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง วัฒนธรรมดั้งเดิม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ จุดดึงดูด คือ วิถีชีวิตที่ เรียบง่ายและมีการดำรงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริมที่สามารถนำรายได้นั้นไปดำรงชีพ โดยที่คนในชุมชนยังคงดำเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว ในการสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชนการท่องเที่ยว โดยชุมชน จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์

รูปภาพประกอบ

วิดิโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู