1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08 – ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และรายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาครึ่งปีแรกของชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS08 – ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และรายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาครึ่งปีแรกของชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายศุภกร วิเศษนคร บัณฑิตจบใหม่

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายศุภกร วิเศษนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มบ้านทะเมนชัยสอง โดยให้คำแนะนำในการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เช่น มีการแปรรูปให้มีความหลากหลายสี กลิ่น และรสชาติ โดยตอนนี้มีสีเขียวที่ได้จากใบเตยและสีม่วงที่ได้จากดอกอัญชัน นอกจากนี้แล้วก็ได้แนะนำในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนแก่กลุ่มบ้านทะเมนชัยสองต่อไป

ข้าพเจ้าได้แนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายแก่กลุ่มบ้านทะเมนชัยสอง ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้แก่ 1. นางสาวสำลี พรมหงษ์ 2. นางรำพรรณ คันธจันทร์ 3. นางสาวขวัญสุดา แซ่อึ่ง 4. นางดวงใจ จันทะสอน และ 5. นางสาวคำพัน พูศรี โดยแนะนำผ่านการจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการลงในสมุดเล่มหนึ่ง ทั้งที่ได้รับเข้ามาและที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่า ได้กำไร หรือ ขาดทุน เพียงไร โดยมีหลักการดังนี้

  1. จัดทำแบบฟอร์มบัญชีรับจ่ายอย่างง่าย ให้สะดวกต่อการจดบันทึกรายการ
  2. จดบันทึกรายการ เรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น
  3. สรุปยอดเงินรายรับรายจ่ายประจำวัน เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการประจำวัน

ยกยอดเงินในบัญชีรับ-จ่ายไปไว้ในวันถัดไป หากเป็นกิจการที่ไม่มีรายรับ-จ่ายทุกวัน

อาจสรุปและประเมินผลรายรับ-จ่ายเป็นรายเดือน หรือ 2-3 เดือนก็ได้

ข้าพเจ้าได้แนะนำการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความรับผิดชอบ และเพื่อสร้างความยั่งยืนในกลุ่ม จนนำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

ข้าพเจ้าได้แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม น่าสนใจ และแก้ไขปัญหาบางอย่างในการผลิต อาจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เห็นว่าโดดเด่น หาได้ง่าย เป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยอ้างอิงถึงสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยแนะนำให้คนในชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย และหากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์ ตลอดทั้งติดตาม สอบถาม ทางไลน์หรือโทรศัพท์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (มีนาคม-กรกฎาคม) โดยมีการสรุปข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแพลตฟอร์มรายงาน และอื่นๆ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้าได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แล้ว พบว่า ถุงซิปล็อคมีความเหมาะสม เพราะต้นทุนถูก สวยงาม ทนทาน และถนอมอาหารได้นาน จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

นอกจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังได้ทำหน้าที่ในการบันทึกภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานโดยรวมของทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย และรวบรวมข้อมูลสำคัญของตำบลทะเมนชัยไปใส่ในแพลตฟอร์มรายงาน

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

     

   

   

คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู