นายธนาธิป เสาวพันธุ์

    ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์“ข้าวหมาก”ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่2 โดยได้โทรสอบถามผลการพัฒนากับทางผู้นำชุมชน พบว่า คนในชุมชนยังไม่มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย และรับราชการ จึงไม่มีเวลาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งบริบทของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว มีธุรกิจเป็นของตนเอง

แต่ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า อยากให้คนในชุมชนตลาดทะเมนชัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบล จำหน่ายแบบเป็นสินค้าของฝาก อยากให้คนในชุมชนตลาดทะเมนชัย รับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆได้ผลิตขึ้น มาวางจำหน่ายในร้านค้าของตนเอง เพื่อเป็นการกระจายรายได้ในชุมชน และเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนอื่นๆไปด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น และข้าพเจ้าได้เสนอความคิดนี้ไปทางผู้นำชุมชนแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ

นอกจากนั้น ข้าพเจ้าได้แนะนำให้คนในชุมชน ให้จัดทำบัญชีครัวเรือน โดยใช้บันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ  ทั้งนี้ข้อมูลรายได้-รายจ่ายที่ได้จากการบันทึกจะถูกวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ข้าพเจ้าจึงให้คำแนะนำ ในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสCovid-19 ดังนี้

  1. ตามร้านค้าต่างๆในชุมชนตลาดทะเมนชัย ควรจัดให้มีสเปรย์หรือเจลแอกอฮอล์ ไว้สำหรับล้างมือ
  2. ผู้ประกอบการร้านค้ารวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  3. ให้มีสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2เมตร
  4. หมั่นล้างมือทุกครั้งหลังเข้า-ออกห้องน้ำ หรือจับสิ่งของสาธารณะ

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อระดมความคิด ร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่1 เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม โดยมีการสรุปข้อมูลสำคัญรายตำบล ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัย และได้จัดทำแพลตฟอร์มรายงานและได้มีการประชุมสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2564

ข้าพเจ้าได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้ว พบว่า ควรจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกแก่การรับประทานและการเก็บรักษา และลดปัญหาผลิตภัณฑ์เสียหายระหว่างการขนส่ง เช่น การใช้ กระปุกเซฟตี้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก เพื่อลดปัญหาน้ำข้าวหมากไหลเลอะบรรจุภัณฑ์ และการใช้ถุงซิปล็อกสำหรับบบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานและการเก็บรักษา  และออกแบบโลโก้สินค้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยเป็นต้น ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป

ข้าพเจ้าได้จัดทำคลิบวีดีโอเพื่อส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยว การเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพในชุมชนของตำบลทะเมนชัย

 

(ภาพจากนายธนาธิป เสาวพันธุ์)

 

(ภาพจาก : http://www.kccfood.com/product/998/rw1659-)

อื่นๆ

เมนู