โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ “ ข้าวหมากและข้าวแต๋น”

ประจำเดือนสิงหาคม

นายวีระชน จันทะนาม

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านบุตาริด หมู่ ๑๒ โดยได้ติดต่อทางโทรศัพท์และได้โทรติดตามผลการพัฒนาจากนางสาว จุรีวรรณ กองแสง หัวหน้ากลุ่ม พบว่าสมาชิกกลุ่มได้มีการทดลองทำผลิตภัณฑ์กันอยู่เป็นประจำทุกวันหยุด หรือเมื่อมีเวลาว่างจากภารกิจส่วนตัว เพื่อให้เกิดความชำนาญในการผลิตและประชุมปรึกษาแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีมาตราฐานให้มีรูป รส สี ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์โดยข้าพเจ้าคอยให้คำแนะนำและค้นหาข้อมูลในการหาวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติและร่วมออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์

ข้าพเจ้าได้แนะนำสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านบุตาริด หมู่ ๑๒ ให้ทำบัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยข้าพเจ้าได้เข้าไปให้คำแนะนำในการเขียนบันทึกเพื่อให้มีความเรียบร้อยชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น ใช้บันทึกต้นทุน ยอดขาย รายจ่าย ที่ได้จากการบันทึกและนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ และข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำเรื่องการผลิตแบบลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร และแนะนำให้มีการขยายเครือข่ายหาสมาชิกเพิ่มเพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งสิ่งต่างๆในการทำผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนภายในกลุ่ม ไปสู่การจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจในอนาคตต่อไป

มีสมาชิกกลุ่มตัวแทนจิตอาสาที่เป็นต้นแบบมีดังต่อไปนี้

  • นางสาวจุรีวรรณ กองแสง
  • นางจำรัส พิศเพ็ง
  • นางสาววงศ์วิไล สุขแสง
  • นางอำไพ สุขแสง
  • นายสุริยัน ภูเขียว

ได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้นำเสนอกับกลุ่มสมาชิกดังต่อไปนี้

บรรจุภัณฑ์รูปแบบของกระปุกเซฟตี้ มีฝาปิดเน่นมีรูปแบบเรียวยาวเล็ก พกพาสะดวกสีสันสวยงานป้องกันการแตกหักเสียรูปผลิตภัณฑ์และสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษา

บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของซองพลาสติก ได้ทำมาให้บรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ยังคงสภาพความเป็นรูปแบบและความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มได้อย่างชัดเจนไม่แตกต่างกัน

เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้คนในชุมชนเกิดความวิตกกังวลจึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าได้ให้การแนะนำในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดยให้คำแนะนำดังนี้ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่หน่วยงานราชการออกคำสั่งอย่างเคร่งครัด อย่ากระทำหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่ควรหาเรื่องไปสถานที่แพร่กระจานของเชื้อโรค Covid-19 เช่นสถานที่มีคนแออัดหรือมีกลุ่มคนมากๆ ก่อนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และข้าพเจ้าได้เชิญชวนให้สมาชิกและชาวบ้านในชุมชนร่วมฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันและให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อสมาชิกและชาวบ้านจะได้ใช้ชีวิตเป็นปกติสุขต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานรอบที่ เดือนมีนาคม-กรกฎาคม สรุปข้อมูลสำคัญรายตำบลในพื้นที่ตำบลทะเมนชัย และได้ทำแพลตฟอร์มรายงาน และมีการประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม โดยจะพัฒนาเรื่องการบรรจุภัณฑ์และค้นหาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเข้าอบรมเพื่อร่วมกันเล่าเรื่องในชุมชม โดยจะจัดช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ข้าพเจ้าได้สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวการออกแบบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบการะประชาสัมพันธ์สินค้า หาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหลายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้วพบว่ามีหลายรูปแบบให้เลือกเช่น แบบซอง แบบกล่อง ข้าพเจ้าได้หาตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์นำมาทดลองบรรจุให้กับสมาชิกได้เลือกและได้ข้อสรุปว่าเลือกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีซิปเพราะว่ามีความมิดชิดหลักจากที่บรรจุเลือกสองขนาด คือขนาดเล็กและขนาดกลาง ตามราคาของผลิตภัณฑ์และได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์เพื่อบ่งบอกกลุ่มผู้ผลิตและเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลสำคัญของบ้านบุตาริด ได้แก่ วัด โรงเรียน แหล่งน้ำ ร้านอาหาร และได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลของแต่ละชุมชนเพื่อความเรียบร้อยและถูกต้อง ซึ่งมี อาจารย์ ดร. สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน คอยกำกับและให้คำแนะนำด้วย

รูปภาพประกอบ

    

วิดิโอประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู