สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่พัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวมลฑิรา แทนคำ

          ในเดือนกันยายนนี้ ทางทีมงานตำบลทะเมนชัยได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบ logo ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวหมากและข้าวแต๋นให้กับชุมชน มีการจัดกิจกรรมติดตามและให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ การทดลองตลาด โดยในขั้นตอนแรกจะเป็นการขายสินค้าในชุมชนก่อน เมื่อเป็นที่รู้จักมากขึ้นจะนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นจุดเด่นของตำบล ซึ่งจะเป็นการโปรโมทตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย มีการทำเพจจำหน่ายสินค้าข้าวหมากและข้าวแต๋นแบบออนไลน์ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม
เพิ่มมากขึ้น

          ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีจุดมุ่งหมาย คือ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งในอนาคตทางทีมงานคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาการทำข้าวหมากและข้าวแต๋นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้และจะยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นที่ชาวบ้านช่วยกันแปรรูป ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีรสชาติที่แปลกใหม่ มีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถใช้เป็นของที่ระลึก ของฝากในเทศกาลต่าง ๆ ได้

          ทางทีมงานตำบลทะเมนชัยได้รวบรวมข้อมูลสำคัญของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดทำรายงานการดำเนินโครงการรอบแรก (เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม) เพื่อจัดทำรูปเล่มและนำส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    

 

อื่นๆ

เมนู