“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

          นางสุชีรา  โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Session Call โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดำเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2564 โดยไม่ใช้งบประมาณ เพื่อขยายผลเพิ่มขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่เมืองน้อง มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน เครือข่ายในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปันโดยมีโก่งธนูโมเดลเป็นต้นแบบ ในการรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้รับชมคลิปวีดีโอ และร่วมกันถอดบทเรียน ในหัวข้อ ท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างไร และหัวข้อ “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน เราจะอยู่อย่างไร” โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อสะท้อนถึงข้อดีและข้อเสียที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดไปถึงอิทธิพลภายนอกที่ชุมชนได้รับผลกระทบ เพื่อให้กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  

                                                                                                                                    

อื่นๆ

เมนู