บทความประจำเดือนกันยายน

1.  จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผิดชอบ  รอบแรก (เดือนมีนาคมกรกฎาคม) 2564 เพื่อจัดทำรูปเล่ม และนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

2. กิจกรรมการส่งเสริมตลาดและการท่องเที่ยวบนฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นชุมชนบ้านหนองไทร,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัว,บ้านน้อยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมติดตามและให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้าวแต๋นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้มีความหลากหลายของรสชาติและบรรจุภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลละค่าเพิ่มรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

5. การให้คำแนะนำด้านการตลาดกับกลุ่มผลิตข้าวแต๋น เช่นเราสามารถขยายตลาดการขายไปในรูปแบบการขายออนไลน์ เพื่อเป็นการ เพิ่มฐานลูกค้าและรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นขอให้ประชาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

6. จัดทำเพจนำเสนอสินค้า และผลิตภัณฑ์พี่ทำมาจากข้าวแต๋นของกลุ่ม และพัฒนาตลาดออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น  

อื่นๆ

เมนู