รายงานการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวรัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์  กลุ่มประชาชน

           ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลทั่วไปของแต่ละชุมชนใน ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดย ต.ทะเมนชัยมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่บ้าน โดยมีการนัดรวมกลุ่มกันเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน 5 คน รวมข้าพเจ้าด้วย ได้แก่ 1.นางสาวสิรินภา ทะกาเนนะ 2.นางสาวณัฐริยา จงปลูกกลาง3.นายยงยุทธ เขียววิลัย 4.นายธนาธิป เสาวพันธุ์ 5.นางสาวรัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์

ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. พวกเราได้เดินทางไปสอบถามข้อมูล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทะเมนชัย ม.1 และได้พากันไปถ่ายรูปสถานที่แหล่งน้ำประจำหมู่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและร้านค้าในชุมชนจำนวน 2 แห่ง เป็นร้านขายของชำทั้งหมด

เวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านหนองตราด เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านและเก็บภาพบรรยากาศร้านค้าในชุมชนทั้งหมด 3 ร้าน เป็นร้านขายของชำ 2 ร้านและร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ร้าน

เวลา 11.00 น. ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านตลาดทะเมนชัย ณ จุดตรวจทางเข้า – ออก ของชุมชน และได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยและร้านค้าในชุมชนจำนวน 2 ร้าน ซึ่งเป็นร้านขายปุ๋ยและร้านขายของชำ มีการสอบถามถึงความเป็นอยู่และการค้าขายในช่วงสถานการณ์โควิด 19

เวลา 12.00 น. ได้เดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบริหารชนบท ม. 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ ได้แก่ ประวัติทั่วไป แผนที่ชุมชน ข้อมูลสำคัญรายตำบล ข้อมูลสมาชิกชุมชน ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม และพืชสมุนไพรในชุมชน ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามข้อมูลกับภรรยาของผู้ใหญ่บ้านมีชื่อว่า นางอุทัย ทองทา ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในชุมชนและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชน ข้าพเจ้าจึงได้มีการจดบันทึกพร้อมทั้งเก็บภาพบรรยากาศพื้นที่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ สำนักสงฆ์บ้านบริหารชนบท ร้านค้าและโรงเรียนบ้านบริหารชนบท หลังจากที่ข้าพเจ้าและทึมงานได้รวบรวมข้อมูลมาทั้ง 17 หมู่บ้าน ของ ต.ทะเมนชัย แล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้นัดรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านและจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการรอบแรก (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564 เพื่อจัดทำรูปเล่มพร้อมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมการตลาดในชุมชนของ ต.ทะเมนชัย ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำการตลาดในชุมชน และได้จัดทำเพจเฟซบุ๊กกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋นของ ต.ทะเมนชัย โดยในเพจได้มีการลงภาพกิจกรรมการทำข้าวหมากและข้าวแต๋นของคนในชุมชน กิจกรรมการอบรมการทำขนม โดยมีวิทยากรมาสอนและสาธิตวิธีการทำพร้อมทั้งให้คนในชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งการแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีน และมีอุปกรณ์การป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 เช่น แมส สบู่ เจลล้างมือ ยังไม่พอทางเรามีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง และสถานีรถไฟทะเมนชัย ที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการขายข้าวหมากและข้าวแต๋น

หมู่บ้านบริหารชนบท ม.6 มีสมาชิกในการทำข้าวหมากจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นางอุทัย ทองหา 2.นางกัณหา กุตาวัน 3.นางสังวาล คุชิตา เป็นเวลา 6 เดือนที่สมาชิกทั้ง 3 ท่านได้ทำกิจกรรมข้าวหมากร่วมกันและสามารถทำขายได้จริง ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านบริหารชนบทได้มีการติดตามและประเมินผลการทำข้าวหมากของกลุ่มเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน พบว่าการทำข้าวหมากครั้งนี้สามารถทำขายเป็นรายได้เสริมจริงให้กับกลุ่มเป้าหมาย ข้าพเจ้าจึงได้แนะนำการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อที่จะสามารถนำเงินไปต่อยอดในการทำข้าวหมากในครั้งต่อไปได้ อีกทั้งยังได้แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายได้ลองใช้สีจากธรรมชาติมาพัฒนาในการทำข้าวหมาก เช่น สีเขียวจากใบเตย สีฟ้าจากดอกอัญชัน เป็นต้น นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้สอบถามถึงปัญหาในกระบวนการทำข้าวหมากว่าเป็นอย่างไรบ้าง พบว่าผลิตภัณฑ์ในการส่งออกไปยังต่างจังหวัดมีการรั่วซึมของน้ำข้าวหมาก ข้าพเจ้าจึงได้แนะนำให้ใช้กระปุกพลาสติกเซฟตี้ในการบรรจุภัณฑ์เวลาส่งไปต่างจังหวัด

ตำบลทะเมนชัยขึ้นชื่อในเรื่องของข้าวอินทรีย์ ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกร ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ระดมความคิดและสอบถามไปยังผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ผลปรากฏว่า เข้าวหมากและข้าวแต๋นเป็นตัวเลือกหลักในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว หลังจากนั้นจึงได้หากลุ่มผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นรายได้เสริมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว ข้าพเจ้าและทีมงานยังริเริ่มความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน และให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้าได้แนะนำการทำตลาดกับกลุ่มเป้าหมายโดยอยากให้เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและแหล่งจำหน่ายในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าโอทอปประจำตำบลทะเมนชัย และเพิ่มช่องทางการขายทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ Line และสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค่าในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากได้เป็นสินค้าประจำตำบลทะเมนชัย นอกจากนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการออกแบบโลโก้ให้กับกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋น เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า

ทุกวันนี้สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันมาก อีกทั้งให้ความรวดเร็วและความสะดวกสบายการขายของออนไลน์จึงนำมาใช้ประโยชน์กับทุกอาชีพ เพราะการตลาดออนไลน์จะทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้สร้างเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋นขึ้นมา เพื่อจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำยอดขายให้สูงขึ้น การวางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบันจึงมีความสำคัญมาก

 

รูปภาพประกอบ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู