การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายรุจิรงค์ เรืองคง

          ข้าพเจ้านายรุจิรงค์ เรืองคง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลทั่วไปของแต่ละชุมชนในตำบลทะเมนชัย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 17 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการรอบแรก (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564 พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่มนำส่งรายงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนัดรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายรุจิรงค์ เรืองคง นายเจษฎา บุญไพโรจน์ นางสาวบุญวิภา เมฆา และนายวีระชน จันทะนาม ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงสำรวจพื้นที่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการสอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้าน แล้วได้เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มการดำเนินงาน บทที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

บ้านบุแปบ ม.7 จากการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ในหมู่บ้านบุแปบ พบว่า ร้านค้ามี 4 ร้าน แหล่งน้ำมี 1 แห่ง วัดมี 1 แห่ง โรงเรียนมี 1 แห่ง กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชมมี 3 กลุ่ม

บ้านบุตาริต ม.12 จากการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ในหมู่บ้านบุตาริต พบว่า ร้านค้ามี 2 ร้าน แหล่งน้ำมี 1 แห่ง วัดมี 1 แห่ง โรงเรียนมี 1 แห่ง

บ้านหนองม่วงใต้ ม.15 จากการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ในหมู่บ้านหนองม่วงใต้ พบว่า ร้านค้ามี 1 ร้าน แหล่งน้ำมี 1 แห่ง วันมี 1 แห่ง โรงเรียนมี 1 แห่ง

บ้านหนองม่วงน้อย ม.10 จากการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ในหมู่บ้านหนองม่วงน้อย พบว่า ร้านค้ามี 1 ร้าน แหล่งน้ำมี 1 แห่ง วันมี 1 แห่ง โรงเรียนมี 1 แห่ง

การส่งเสริมตลาดและการท่องเที่ยวบนฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage) ของสมาชิกกลุ่มตำบลทะเมนชัยขึ้นมา เพื่อใช้เป็นช่องทางในการขายและการประชาสัมพันธ์สินค้า ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมากและข้าวแต๋น” โดยได้มีการจัดทำวิดิโอเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตข้าวหมากและข้าวแต๋น เผยแพร่ลงในแฟนเพจเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำวิดิโอแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลทะเมนชัย เช่น พระธาตุเจดีย์ทะเมนชัย และศาลเจ้าพ่อหินตั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในตำบลอีกด้วย

บ้านบุแปบ มีสมาชิกเข้ากลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “ข้าวหมาก” จำนวน 5 คน ได้แก่

  1. นางสุภาพ ซอนรัมย์
  2. นางสมปอง นาดี
  3. นางบุพผา แช่มรัมย์
  4. นางดาวเรือง สุดสายเนตร
  5. นางประณี ซึมรัมย์

รวมระยะเวลา 6 เดือนที่สมาชิกทั้ง 5 ท่าน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการผลิตข้าวหมาก ซึ่งข้าพเจ้าได้มีหน้าที่ดูแลและติดตามผลประเมินการทำข้าวหมาก ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย เป็นประจำทุกเดือน พบว่ามีการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากเพื่อจำหน่ายจริง แต่ยังไม่เป็นนิยมกันมากของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้กลุ่มสมาชิกยังได้มีการพัฒนาข้าวหมาก ด้วยการนำสีจากธรรมชาติมาใช้ เช่น  สีเขียวจากใบเตย สีฟ้าจากดอกอัญชัน เป็นต้น จากการสอบถามกลุ่มสมาชิก ข้าพเจ้าจึงได้พบปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของข้าวหมากคือ กระปุกที่บรรจุข้าวหมากเกิดการรั่วบริเวณฝากปิด ข้าพเจ้าจึงได้แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้เป็นกระปุกที่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารั่วซึม และสะดวกต่อการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ตำบลทะเมนชัยมีข้าวอินทรีย์เป็นจุดเด่นของตำบล ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับสมาชิกในชุมชนตำบลทะเมนชัยที่เข้าร่วมโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ โดยสมาชิกในชุมชนได้มีความสนใจในการแปรรูปข้าวอินทรีย์ให้เป็นข้าวหมากกับข้าวแต๋น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวอินทรีย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามกลุ่มสมาชิกในแต่ละชุมชน เพื่อดูผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ข้าวหมากและข้าวแต๋นพร้อมให้คำแนะในทุก ๆ เดือน

ข้าพเจ้าได้เสนอแนะให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำข้าวหมาก ให้กับผู้ที่สนใจ ในการทำข้าวหมาก และเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับการทำข้าวหมากของชุมชนในตำบลทะเมนชัย ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ อาทิ เช่น เว็บไซต์ Youtube Facebook เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการทำข้าวหมากได้เข้าถึงวิธีการทำที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการออกแบบตราสินค้า (Logo) ให้กับกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋น เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์กำลังเจริญเติบโต เพราะผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมออนไลน์ หรือสังคมแห่งโลกโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือผู้สูงอายุก็ต่างหันมาเสพสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานจึงร่วมกันจัดทำแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage)  ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น และเพื่อให้สินค้าได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น จึงมีการจัดทำวิดิโอประชาสัมพันธ์สินค้าลงบนแอพพลิเคชั่น Tiktok ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

วิดิโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู