1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08 – สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น) ของชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง

HS08 – สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น) ของชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง

การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายศุภกร วิเศษนคร บัณฑิตจบใหม่

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายศุภกร วิเศษนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รอบแรก (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) ปี 2564 เพื่อจัดทำรูปเล่ม และนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบทแรกข้าพเจ้าได้ทำการรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนาในชุมชนที่รับผิดชอบ ซึ่งได้ติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน

ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวบนฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ศาลาประชาคม บ้านทะเมนชัยสอง โดยได้นำรูปภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มบ้านทะเมนชัยสอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนสมาชิกกลุ่มทั้ง 5 ท่าน ไปโพสต์ในเพจเฟซบุ๊ค “U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย” เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาด และทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของชุมชนบ้านทะเมนชัยสองนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น และมียอดจัดจำหน่ายมากขึ้นในพื้นที่ที่กว้างออกไป

ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมติดตามและให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ศาลาประชาคม บ้านทะเมนชัยสอง โดยทำการแจกเบี้ยเลี้ยงและค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 700 บาท พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาด แก่กลุ่มบ้านทะเมนชัยสอง ซึ่งส่งผลให้กลุ่มนั้นมีกำลังใจและมีงบประมาณในการต่อยอดและพัฒนาต่อ แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบ้างบางครั้งตรงที่ไม่มีเวลาในการพัฒนาต่อ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นๆใหม่ขึ้นมาที่ต้องทำก่อนในแต่ละเดือน

ข้าพเจ้าได้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ศาลาประชาคม บ้านทะเมนชัยสอง โดยได้คิดค้นรสชาติและสีของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนแก่กลุ่มบ้านทะเมนชัยสอง ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบ้านทะเมนชัยสองนั้นมีแนวคิดที่ง่ายขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของตนเอง และประหยัดงบประมาณในการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาด

ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำในด้านการตลาดกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของบ้านทะเมนชัยสอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ศาลาประชาคม บ้านทะเมนชัยสอง โดยจัดทำโบรชัวร์แนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของบ้านทะเมนชัยสองขึ้นมา แล้วนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่สนใจตามครัวเรือนในชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ซึ่งผลตอบรับนั้นประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่บางครัวเรือนปิดบ้าน ไม่กล้าออกมารับ เพราะเกรงกลัวต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้าพเจ้าได้จัดทำเพจนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มบ้านทะเมนชัยสอง และพัฒนาตลาดออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ค “U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่บ้านของข้าพเจ้า โดยได้โพสต์รูปภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มบ้านทะเมนชัยสอง พร้อมกล่าวคำแนะนำสินค้าและเชิญชวนให้มีผู้สนใจมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาด และมียอดจัดจำหน่ายมากขึ้นในพื้นที่ที่กว้างออกไป

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

    

         

คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู