รายงานผลการปฏิบัติงาน

นายสุทธิภรณ์ เพชรสังหาร

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

ในเเต่ละหมู่บ้านมีอาณาเขตติดและใกล้เคียงกัน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ป่าไม้ ทุ่งนา ในหมู่บ้าน การเดินทางสะดวก หากแต่พื้นถนนมีขรุขระบ้าง ไฟฟ้าในหมู่บ้านสว่างในบางพื้นที่ อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ การเกษตร เช่น ปลูกข้าว อ้อย เเละมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเเละบริโภค เช่น หมู ไก่ วัวเเละกระบือ  ในหมู่บ้านแต่ละบ้านโดยทั่วไปจะสร้างบ้านสองชั้น

ในหมู่บ้านแต่ละบ้านจุดเด่นที่เห็นได้ชัด คือ แต่ละบ้านจะมีการปลูกผักสวนครัว ซาวบ้านจะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นทั้งอาหารเลี้ยงครอบครัว และหารายได้เข้าชุมชน คือการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งเป็นจุดเด่นของตำบล คือ ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เเละมีการเลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรผสมผสานในบางครัวเรือนของหมู่บ้าน

บ้านน้อยพัฒนา มีปัญหาแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้ บ้านหนองบัวมีปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนจากรถขนดิน อีกสองหมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านจะมีปัญหาเหมือนกันอีกอย่าง คือ ปัญหาถนน ที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ ปัญหาพื้นถนนขรุขระ ปัญหาไฟฟ้า ความสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ เเละปัญหาขยะตามพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน

การแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำในบ้านน้อยพัฒนา ควรจัดให้มีการลอกห้วย คลอง เพื่อที่จะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาเสียงรบกวนในบ้านหนองบัว หาวิธีให้เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ ให้ห่างจากบ้านของชาวบ้าน  ในการลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ใหญ่ในแต่ละหมู่บ้าน ได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนบ้านพบว่า ประชาชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลายประเภท ได้แก่ ข้าวหมาก ข้าวแต๋น และโดนัท เป็นต้น แต่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ข้าวหมาก  เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้าน ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป ปัจจุบันได้มีการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหมากและข้าวแต๋น ซึ่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายนมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด โดยมีการเดินรณรงค์ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการสวมหน้ากาก การล้างมือ รวมไปถึงการฉีดวัคซีน ช่วงปลายเดือนมิถุนายนมีการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงจากสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ในการพัฒนาตนเอง นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในครอบครัว ประกอบอาชีพต่อไป และลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายตำบล ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือบ้านน้อยพัฒนา และบ้านหนองม่วง ในเดือนกรกฎาคม  ผลจากการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ในภาพรวมนั้นกลุ่มเป้าหมายมีการฝึกทำผลิตภัณฑ์ และมีการขายภายในชุมชน ในส่วนของพื้นที่กลุ่มนักศึกษารับผิดชอบ คือบ้านน้อยพัฒนา และบ้านหนองม่วง ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้มีการมอบค่าวัสดุฝึกอบรม เพื่อที่กลุ่มเป้าหมายจะได้นำไปจัดหาวัสดุมาฝึกทำ และมีการขายภายในชุมชนด้วย ซึ่งบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนั้น มีความเห็นว่าใช้ถุงซิปล็อคหรือถุงคราฟท์ ซึ่งทำจากกระดาษ เพราะดูเรียบง่าย กันอากาศเข้า และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ซึ่งปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่าในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีไม่มากนัก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ต้องมีการป้องกันไม่ให้ข้าวแต๋นโดนอากาศภายนอกโดยตรง เพราะจะทำให้ความกรอบของข้าวแต๋นลดลง และในอนาคตหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่รู้จักหรือยอมรับด้วยคุณภาพและรสชาติแล้วนั้น ก็สามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้มีการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็ได้มีการฝึกทำข้าวแต๋นเป็นระยะ ๆ โดยติดตามผลผ่านกลุ่มไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดในปัจจุบันจึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เพื่อเป็นการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และในเดือนนี้ได้มีการประชุมของผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับการสรุปผลดำเนินงาน รอบที่ 1 (มีนาคม-กรกฎาคม) และได้มีการหาข้อมูลและสรุปให้กับทีมงานผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำแพลตฟอร์ม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อที่จะได้คัดเลือกและเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น ต่อการเลือกบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น เบื้องต้นผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบชุมชนที่ทำข้าวแต๋นได้สืบค้นข้อมูลและพบว่า ถุงกระดาษคราฟท์ มีความเหมาะสม เพราะบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถกันความชื้นได้ และมีความสวยงาม เรียบง่าย ซึ่งเหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ทั้งนี้ก็ได้เสนอร่วมประชุมกัน เพื่อที่จะได้เสนอต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป และในเดือนกันยายนมีการจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ  รอบแรก (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564 โดยมีการหาข้อมูลสำคัญของในแต่ละชุมชนมาสรุป เพื่อจัดทำรูปเล่ม และนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการตลาดโดยมีการจัดทำเพจนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดออนไลน์ให้กับชุมชน และอยู่ในช่วงของการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และตัวบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการฝึกทำข้าวแต๋นในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเนื่องจากมีฝนตกเป็นระยะในแต่ละวัน กระทบต่อกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ คือ การนำข้าวแต๋นไปตากแดด ทั้งด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้การติดตามผลและการให้คำแนะนำ ต้องใช้สื่อออนไลน์ในการดำเนินการ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะดำเนินการลงพื้นที่ในชุมชนต่อไป

ภาพเเละวิดีโอการปฏิบัติงาน

   

อื่นๆ

เมนู