ดิฉันชื่อ นางสาวบุญวิภา เมฆา ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ดำเนินงาน ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองม่วงใต้ หมู่ที่ 15  ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2564

บ้านหนองม่วงใต้ หมู่ที่ 15 อยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  มีประชากรทั้งสิ้น 117 ครัวเรือน ในชุมชนที่อาศัยเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ และวัยทำงาน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ประชากรในพื้นที่มีอาชีพทำนาและทำไร่อ้อยโดยในพื้นที่บ้านหนองม่วงใต้มีสถานที่ราชการ ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง  ฐานะและรายได้ของประชากรส่วนใหญ่มาจากการทำงานรายปี ประชากรจึงมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ การคมนาคมของหมู่บ้านมีถนนตัดผ่านเดินทางไปมาสะดวก 

การพัฒนาของบ้านหนองม่วงใต้ ยังไม่มีการส่งเสริมอาชีพ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมู่บ้านสามารถส่งออกได้ เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มหรือรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพในชุมชนปัญหาคือ กลุ่มไม่แข็งแรงจัดตั้งได้ไม่นานก็ล้มเหลว  และไม่มีผู้นำหรือหัวหน้ากลุ่มมาพัฒนากลุ่มต่อไป

แนวทางแก้ไขปัญหา คือ  อยากให้ผู้นำชุมชนประสานกับผู้มีความรู้เข้ามาช่วยเหลือในการให้ความรู้และเชิญชวนให้ประชากรในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน และดูแลจนกว่าประชากรในชุมชนจะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เองได้

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแ

ลิ้งก์วีดีโอการปฏิบัติงานของตำบลทะเมนชัย

 

อื่นๆ

เมนู